Процедура рецензування

Усі рукописи, що надійшли до редакції «Acta Biologica Ukrainica» підлягають ретельному відбору та обов’язковому однобічному сліпому рецензуванню. Рукопис оцінюється на рівних засадах незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігії, громадянства, сексуальної орієнтації чи політичної філософії авторів. Рецензуються рукописи, зокрема й членів редколегії, головного редактора, їхніх аспірантів, студентів, тощо. Якщо статтю подає головний редактор або його студент, докторант, то рецензування організовує відповідальний редактор, а рішення щодо публікації приймають члени редакційної колегії без участі головного редактора. Процедура рецензування рукописів, спрямована на забезпечення якості публікацій. Рецензія повинна забезпечувати всебічну і об'єктивну оцінку, аналіз переваг та недоліків поданого рукопису. Перед процесом рецензування обов’язково проводиться перевірка рукопису на плагіат, результати перевірки подаються рецензенту.

З метою організації якісного рецензування головний редактор закріплює за кожним членом редколегії у відповідності до його спеціалізації науковий напрям. Редактор, відповідальний за науковий напрям проводить попередню та заключну оцінку рукопису, призначає рецензентів та готує подання на головного редактора з рекомендацією про публікацію або відхилення статті. Головний редактор оцінює подання та приймає остаточне рішення щодо публікації статті. Головний редактор також зберігає за собою право на призначення додаткової експертизи рукопису.

До рецензування залучаються члени редакційної колегії журналу та зовнішні рецензенти, які, мають вчений ступінь, достатній досвід наукової роботи за відповідним науковим напрямом та задовольняють вимоги Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України № 32 від 15.01.2018), а саме здійснюють дослідження за спеціальністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus. Із метою уникнення конфлікту інтересів, автори можуть надавити прізвища небажаних рецензентів, що враховуються редколегією при виборі рецензентів.

У випадках порушення норм доброчинності, публікаційної етики та виявлення фабрикування і підтасування наукових результатів у поданому до редакції рукопису або вже опублікованій статті, редколегія прийматиме обґрунтовані відповідні заходи з публікацією отриманої інформації у найближчому номері журналу.

Рецензування рукописів виконується рецензентами на громадських засадах. Рецензування проводиться конфіденційно, авторам не повідомляються прізвища рецензентів; редколегія та рецензенти не розголошують інформацію про рецензований рукопис та автора(ів).

Остаточне рішення про можливість опублікування рукопису приймає редакційна колегія з урахуванням рецензій, а також мотивованої відповіді автора (авторів) рукопису. При наявності хоча б одної негативної рецензії робота відхиляється, а автору надсилається рецензія.

Тривалість рецензування не повинна перевищувати одного місяця з моменту надходження рукопису до рецензента. Усі рецензії зберігаються в редакції в письмовому вигляді впродовж п'яти років.

Статті, рекомендовані до друку, проходять редагування, коригування та технічну верстку згідно з видавничим форматом і шаблонами видання.

Редколегія несе повну відповідальність за всі матеріали, що публікуються журналом. У статтях і повідомленнях можуть бути висловлені погляди, які не завжди збігаються з поглядами редакції.