Для авторів

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги-науковці!
Запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому журналі
«Педагогічні науки: теорія та практика» № 2 (2024 р.)

До публікації приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, а також осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).

До 25 березня 2021 р. журнал виходив під назвою «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки».
У зв'язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29.06.2021 р. (додаток 3).

До 31 травня 2024 року приймаються статті до № 2 збірника наукових праць «Педагогічні науки: теорія та практика» за 2024 рік.

Матеріали для опублікування в журналі приймаються за такими тематичними розділами:

 1. Загальна педагогіка та історія педагогіки
 2. Теорія та методика навчання (з галузей знань)
 3. Корекційна педагогіка
 4. Теорія і методика професійної освіти
 5. Соціальна педагогіка
 6. Теорія і методика управління освітою
 7. Теорія і методика виховання
 8. Дошкільна педагогіка
 9. Педагогіка вищої школи
 10. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Вимоги до оформлення статей:

До публікації приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

- до публікації приймаються статті українською та англійською мовами;

- електронний варіант статті у форматі *.doc*.docx або *.rtf, підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word;

- формат А4 через 1,5 інтервал;

- шрифт Times New Roman, розмір 14;

- поля: ліве — 3 см, праве — 1,5 см, верхнє, нижнє — 2 см.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю);

рядок 2 – назва тематичного розділу (вирівнювання по лівому краю);

рядок 3 – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери);

рядок 4 – прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри (вирівнювання по центру);

рядок 5 – місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора (вирівнювання по центру).

Якщо автор не має orcid-коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/

абзац 1 розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані мовою, як і уся стаття;

абзац 2 – назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5  слів), написані англійською мовою. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

У випадку, якщо стаття не українською мовою, обов’язково подаються назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані українською мовою.

Структурні елементи основного тексту статті:

Постановка проблеми (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями).

Аналіз останніх досліджень і публікацій (цей підрозділ обов'язково має містити посилання на авторів, а також стисле узагальнення отриманих ними даних із виділенням невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття).

Мета статті (висловлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених).

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки та перспективи подальших розробок у цьому напряму.

Література розміщується після статті за алфавітом; друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється у відповідності вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015.

Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія літератури (References), оформлена згідно з вимогами APA (American Psychological Association).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 373.3:37.015.31:57.081.1
Теорія і методика виховання

УЧАСТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРИРОДООХОРОННІЙ РОБОТІ
ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Турбар Т. В.
кандидат педагогічних наук,
викладач кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності
Запорізький національний університет
вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна
orcid.org/0000-0931-1947-1074
turbar@gmail.com

Анотація мовою статті.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

PARTICIPATION OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN ENVIRONMENTAL WORK
AS IMPORTANT CONDITIONS FOR FORMATION OF ENVIRONMENTAL COMPETENCE

Turbar T. V.
Candidate of Pedagogical Sciences,
Lecturer at the Department of Pedagogy and Psychology of Educational Activity
Zaporizhzhia National University
Zhukovskoho str., 66, Zaporizhzhia, Ukraine
orcid.org/0000-0931-1947-1074
turbar@gmail.com

Анотація англійською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

Наявність екологічної кризи, яка охопила всю планету, свідчить про те, що сучасне суспільство характеризується недосконалістю екологічних компетентностей. Для вирішення цієї проблеми..….

ЛІТЕРАТУРА

1. Ванцовська О. А. Формування екологічної компетентності дітей в умовах дошкільного навчального закладу. Таврійський вісник освіти. 2011. № 1. С. 47-54.

REFERENCES

1. Vantsovska O. A. (2011) Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti ditei v umovakh doshkilnoho navchalnoho zakladu [Formation of ecological competence of children in the conditions of preschool educational institution]. Taurian Bulletin of Education. Vol. 1. P. 47-54.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для публікації статті у фаховому науковому виданні необхідно надіслати до 31 травня 2024 р. на електронну адресу редакції editor@pedagogics.journalsofznu.zp.ua наступні матеріали:

 • добре вичитану наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
 • інформаційну довідку про автора;
 • підтвердження сплати коштів (реквізити для сплати надаються автору після вдалого проходження рецензування).

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іваненко_І.І._стаття, Іваненко_І.І._оплата.

Редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей близько трьох тижнів.

 Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві з науковим керівником.

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Розмір публікаційного внеску становить 1200 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

__________________________________________________________

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 31 липня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 31 серпня 2024 р.

 

Адреса та контактні дані:
Редакція журналу «Педагогічні науки: теорія та практика»,
вул. Жуковського, 66, корп. 4, ауд. 323, м. Запоріжжя, Україна, 69095
Телефон: +38 (066) 53 57 687
Електронна пошта: editor@pedagogics.journalsofznu.zp.ua
Офіційний сайт: www.journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics