PRIORITY OF CONTROL MEANS OF PREPAREDNESS STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF SWIMMING SKILLS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

  • I. H. Hluhov Kherson State University
Keywords: swimming, control, level, preparedness, students

Abstract

According to traditional opinions, that confirmed over a long period of practical and scientific search, among the basic skills of students must be the mastering by system of motor and swimming skills. In order to objectify the effectiveness of the swimming teaching system for students of higher education institutions and to study the dynamics of individual preparedness indicators, we consider it appropriate to find ways to improve the control of this process. Purpose: to establish the priority of control means of preparedness in the swimming teaching system for students of higher education institutions with different levels of swimming skills. Methods: theoretical analysis and generalization of scientific and methodical data, analysis of documentary materials, expert survey, methods of mathematical statistics. The expert survey (May-August 2020) involved 18 specialists (average experience 18.6 years). Results. For the first time was considered the issue of differentiation control means for swimming preparedness of students during their education in the high education institutions within the implementation of the swimming teaching system. It was established the possibility of increasing the number of tests (control exercises) with improvement the level of students’ swimming skills, while there are differences in the standardized part. At each of the students’ swimming skills levels, the following priority means of control have been identified: I (cannot swim) – “swimming at 25m with aids”; II (“kept on the water”) – “swimming (overcoming the distance) at 25m”, “swimming at 25mwith aids”, “swimming at 50m with aids”; III (swim with aids) – “swimming (overcoming the distance) at 25m”, “swimming at 25m with aids”, “swimming at 50m with aids”; IV (swim in one of the styles) – “swimming (overcoming the distance) at 50m”, “swimming in one style”, “swimming (overcoming the distance) at 25m”; at V (swim in different styles) and VI (have qualitatively swimming skills) levels – demonstration of swimming techniques in different styles “breaststroke”, “freestyle”, “backstroke”, “butterfly”.

References

1. Баламутова Н.М., Ширяєва С.В. Оптимизация ускоренного обучения технике спортивного плавання студенток высших учебных заведений. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2015. № 2 (46). С. 24–27.
2. Бережна Ж.В. Критерії та показники сформованості професійної компетентності майбутніх тренерів із плавання. Нова педагогiчна думка. 2013. № 4. С. 54–57.
3. Богуславська В., Глухов І., Дробот К., Пітин М. Удосконалення теоретичної підготовленості спортсменів-початківців у циклічних видах спорту. Спортивна наука та здоров’я людини. 2020. Вип. 1(3). С. 4–15.
4. Бондар Т.К., Нікольський А.Ю. Методичні особливості початкового навчання плавання студентської молоді. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2015. Вип. 1 (54). С. 16–19.
5. Волков В., Терещенко О. Контроль та оцінка фізичної підготовленості студентської молоді : навчально-методичний посібник. Київ : Нора-прінт, 2006. 68 с.
6. Глухов І.Г., Пітин М.П., Дробот К.В., Абрамов К.В. Теоретичний аналіз проблем та актуальних напрямів навчання студентської молоді плаванню. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Т. 5, № 4 (26). С. 406–413. DOI: 10.26693/jmbs05.04.406.
7. Глухов І., Пітин М. Система навчання студентів плаванню у фізичному вихованні закладів вищої освіти: перспективи дослідження. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2020. Вип. 9 (28). С. 14–20.
8. Журавльов Ю.Г. Оптимізація фізичного стану студентів 18-19 років з використанням засобів кондиційного плавання. Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2014. Вип. 5 (48). С.54–59.
9. Карабанова Н., Карабанов А., Цюпак Ю., Цюпак Т. Вплив занять плаванням на рівень фізичної підготовленості студенток вузу. Концепція розвитку галузі фіз. виховання і спорту в Україні. 2005. № 5. С. 77–82.
10. Круцевич Т.Ю., Воробйов М.І., Безверхня Г.В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді : навчальний посібник. Київ : Олімпійська література, 2011. 224 с.
11. Нікольський А.Ю. Формування спеціальних умінь та навичок студенток вищих навчальних закладів у процесі початкового навчання плавання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2011. 20 с.
12. Попадьїн В.В., Головійчук І.М., Номеровський С.В. Плавання як важливий фактор розвитку фізичних здібностей. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2012. № 8. С. 70–73.
13. Робоча програма навчальної дисципліни «Плавання з методикою викладання» для студентів спеціальності 6.010201 «Фізичне виховання». Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя, 2014. 18 с.
14. Сальникова С., Гуренко О., Пуздимір М. Динаміка показників фізичної підготовленості студентів ВНЗ під впливом занять з плавання, легкої атлетики та боксу. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2017. Вип. 4. С. 226 –231.
15. Філатова З.І. Особливості складання диференційованих програм з навчання плавання студентів спеціальної медичної групи. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2015. Вип. 3 (1). С. 370–373.
Published
2021-02-05
How to Cite
Hluhov, I. H. (2021). PRIORITY OF CONTROL MEANS OF PREPAREDNESS STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF SWIMMING SKILLS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Physical Education and Sports, (2), 19-29. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2020-2-03