ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ Й ФУНКЦІЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА В КОНТЕКСТІ АНДРАГОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ

  • О. Ю. Семенова Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Ключові слова: андрагогічна парадигма, професіоналізація особистості викладача, комунікативно-рольовий репертуар, суб’єкти науково- педагогічної діяльності, підготовка здобувачів вищої освіти

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми професіоналізації особистості й функцій науково-педагогічної діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти в контексті андрагогічної парадигми, яка розглядає здобувачів другого – магістерського – і третього – освітньо-наукового (докторського) – рівнів вищої освіти як дорослих, інтегральні, загальні й фахові компетентності яких формуються в процесі постдипломного навчання. Особлива увага приділяється обґрунтуванню положення, що інтеграція освітнього й наукового складників у діяльності закладів вищої освіти за умови орієнтації викладання на новітні наукові досягнення, використання їх у навчальному процесі, залучення здобувачів до дослідницької діяльності вимагає гнучкого використання різноманітних андрагогічних засобів, методів і форм, які спрямовані не на енциклопедичне засвоєння й накопичення знань багажного, застиглого, готового характеру, а на їх освоєння й видобування на кожному занятті в процесі діалогу всіх учасників освітнього процесу як інтелектуально розвинених, автономних і соціально зрілих суб’єктів освітніх відносин. Продемонстровано, що впровадження андрагогічної парадигми вимагає відповідної професіоналізації суб’єктів науково-педагогічної діяльності, які повинні стати провайдерами сучасних реформ у сфері вищої освіти на основі розширення й оновлення власного комунікативно-рольового репертуару як викладачів-тьюторів, коучів, фасилітаторів, едвайзерів, тренерів, менторів. Це дасть змогу суб’єктам науково-педагогічної діяльності бути експертами в галузі технологій навчання здобувачів вищої освіти як дорослих, організаторами спільної діяльності з ними, консультантами, натхненниками й співавторами індивідуальних програм навчання, а отже, джерелом знань і компетентностей. Отже, приєднання України до реалізації принципів Болонської декларації (утворення єдиного ринку праці вищої кваліфікації в Європі, забезпечення якісного освітнього рівня фахівців і відповідності їх підготовки умовам міжнародного ринку праці) посилює актуальність проблеми формування андрагогічної компетентності у викладацького складу науково-педагогічного персоналу вітчизняних закладів вищої освіти.

Посилання

1. Гибаддулина Ю.М. Развитие ролевой позиции будущего педагога в образовательном процессе вуза : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08. Омск, 2016. 308 с.
2. Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 рр. : Проект. URL: http://www.tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf.
3. Особистісний і професійний розвиток дорослих: теорія і практика : монографія / заг. ред. О.В. Аніщенко. Київ : ІПООД НАПН України, 2016. 200 с.
4. Скрипник М.І. Дослідження проблем професіоналізму науково-педагогічних працівників. Проблеми освіти. 2015. № 83. Ч. ІІ. С. 194–199.
5. Сорочан Т.М. Місія та функції андрагогів у системі післядипломної педагогічної освіти. Післядипломна освіта в Україні. 2012. № 2 (21). С. 92–96.
6. Сорочан Т.М. Фасілітація – нова функція післядипломної педагогічної освіти. Освіта на Луганщині. 2004. № 2 (21). С. 8–11.
7. Цокур О.С. Підготовка нового покоління науково-педагогічних кадрів як найважливіша місія класичного університету в умовах глобалізації. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації : колективна монографія / під. ред. О.С. Цокур. Одеса : ФОП Бондаренко О.М., 2018. С. 47–58.
8. Brown D.H. Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy. 4th edition. NY : Pearson Education, 2015. 280 p.
9. Jarvis P. Adult Education and Lifelong Learning. Theory and practice. 3rd. edn. London : Routledge, 2004. 374 p.
10. Khoronko L., Tskvitariya T. The role of the chair of pedagogy in realization the strategy of vocational and educational training of medical university teachers. Modern European Researche. 2014. № 2. С. 50–53.
11. The Lisbon Strategy. Access mode. URL: http://circa.europa.eu/irc/opoce/factsheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_en.htm.
12. Wrench J.S., Richmond V.P., Gorham J. Communication Affect & Learning in the Classroom: 3rd Edition. Tapestry Press, MA. USA, 2001. 227 р.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Семенова, О. Ю. (2020). ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ Й ФУНКЦІЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА В КОНТЕКСТІ АНДРАГОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 29-34. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1434