ТИПОВІ ПОМИЛКИ І ТРУДНОЩІ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЛОГАРИФМІЧНИХ РІВНЯНЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ УСУНЕННЯ

  • А. М. Бистрянцева Херсонський державний університет
  • Ю. С. Чередніченко Херсонський фізико-технічний ліцей
Ключові слова: шкільний курс алгебри, рівняння, логарифм, математична помилка, метод

Анотація

Стаття присвячена огляду типових помилок і труднощів, які виникають у здобувачів повної загальної середньої освіти в процесі оволодіння базовими математичними знаннями і вміннями, одним з яких є вміння розв’язувати рівняння, і в тому числі логарифмічні рівняння. Це питання не втрачає своєї актуальності і в процесі подальшого навчання в закладах вищої освіти, оскільки саме логарифмічні рівняння мають широке прикладне застосування у багатьох наукових дослідженнях природничого напряму. Проведений аналіз завдань державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання дозволяє стверджувати, що рівень вмінь та навичок здобувачів повної загальної середньої освіти, продемонстрований під час розв’язування рівнянь, а саме логарифмічних рівнянь, є достатньо низьким. Це стосується не лише завдань високого рівня, а й тих, які передбачають лише послідовне виконання чіткого алгоритму. Ґрунтуючись на дослідженнях авторів В.А. Далингер, І.Б. Ляпунова, П.І. Самсонова, Л.П. Черкаської, власному досвіді, матеріалах аналітичних звітів Українського центру оцінювання якості освіти, можна стверджувати, що помилки, допущені учнями під час розв’язування логарифмічних рівнянь, найрізноманітніші – від невірного оформлення до помилок логічного характеру. Під час дослідження на конкретних прикладах були проаналізовані типові помилки і труднощі, які виникають в учнів під час розв’язування завдань на використання логарифмів, надані роз’яснення щодо причин їх виникнення та рекомендації щодо їхнього подальшого ефективного усунення. Під час здійснення пошуку шляхів вдосконалення методики навчання розв’язуванню логарифмічних рівнянь, яка має обов’язково включати оволодіння базовими теоретичними відомостями, знайомство з прийомами та методами розв’язування рівнянь, рекомендується спрямовувати роботу й на виявлення пробілів у знаннях учнів та проведенню роботи по їх усуненню. Якісно організована робота над виявленням та запобіганням прогалин у знаннях та вміннях здобувачів повної загальної середньої освіти забезпечить успішне оволодіння навчальним матеріалом.

Посилання

1. Благодир Л.А., Швець В.О. Математичні помилки як об’єкт наукових досліджень. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. Випуск 93. С. 19–28.
2. Далингер В.А. Типичные ошибки учащихся по математике и их причины. Современные наукоемкие технологии. 2014. № 12–1. C. 94–97.
3. Черкаська Л.П. Основні напрямки здійснення корекції математичної підготовки учнів. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2015. № 7 (3). С. 105–109.
4. Далингер В.А. Типичные ошибки учащихся при решении логарифмических уравнений, неравенств и их систем и пути их предупреждения. Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 4–2. C. 445–450.
5. Ляпунов И.Б. Классические ошибки учащихся СУНЦ НГУ при неравносильных переходах в уравнениях и неравенствах. Вестник НГУ. Серия: Педагогика. 2012. Т. 13. Выпуск 1. С. 46–55.
6. Самсонов П.И. Тема урока: «Решение логарифмических уравнений – поиск ошибок». Математика. 2009. т. № 2. С. 7–9.
7. Марченко Л.І. Основні методи розв’язання логарифмічних рівнянь. Математика в школах України. 2009. Березень (№ 8). С. 22–24.
8. Іванко Т.І. Систематизація методів розв’язування показникових і логарифмічних рівнянь і нерівностей. Математика в школах України. 2007. Березень (№ 7). C. 16–21.
9. Самойленко Л.В. Методика навчання логарифмічних рівнянь та нерівностей. Наукові записки молодих учених. 2019. № 4.
10. Орлова О.А. Методическое пособие по математике «Решение показательных и логарифмических уравнений». URL: http://surl.li/erfi (дата звернення: 13.08.2020).
11. Бистрянцева А.М., Чередніченко Ю.С. Методи розв’язування логарифмічних рівнянь в курсі алгебри старшої школи. Пошук молодих. Вип. 18: зб. матеріалів Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф. «STEM–освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах» (м. Херсон, 26-27 квітня 2018 р.) / уклад. В. Д. Шарко. Херсон : Видавництво ХНТУ. 2018. С. 95–96.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Бистрянцева, А. М., & Чередніченко, Ю. С. (2020). ТИПОВІ ПОМИЛКИ І ТРУДНОЩІ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЛОГАРИФМІЧНИХ РІВНЯНЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ УСУНЕННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 49-54. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1438