ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДХОДУ «НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ГРУ» В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

  • Ю. Є. Зубцова Запорізький національний університет
Ключові слова: гра, ігровий метод, ігрова форма, ігрова технологія, навчання через гру, підхід, учні молодшого шкільного віку

Анотація

Автором статті наголошено, що освіта в молодшому шкільному віці є ключовим етапом людського розвитку. Початкова освіта має закласти фундамент для подальшого навчання, сформувати ключові компетентності та важливі наскрізні вміння, проте має бути цікавою та мотивуючою для дитини. Визначено, що одним із шляхів зміни ролі гри як окремого дидактичного методу є застосування підходу «навчання через гру» в початковій школі. Термін «підхід» розуміється як системна організація освітнього процесу, а підхід «навчання через гру» є стратегією навчання, що поєднує в собі ігрові та інтерактивні методи, форми, прийоми навчання, з метою підвищення пізнавальної мотивації учнів та ефективності освітнього процесу. На переконання автора, для того щоб забезпечити стійке позитивне ставлення до навчально-пізнавальної діяльності, гра має використовуватися не як окремий метод чи прийом навчання, а наскрізний підхід. Серед переваг застосування підходу «навчання через гру» визначено такі: підвищується рівень пізнавальної активності; створюється сприятлива емоційна атмосфера; відбувається збагачення учнів новими враженнями; попереджена втомлюваність школярів; учні краще запам’ятовують матеріал; розвиваються пізнавальні процеси та комунікативні здібності; створюються умови для творчої діяльності; реалізуються дидактичні завдання; розвиваються організаторські здібності, ініціативність; покращуються відносини в учнівському колективі; створюється творча атмосфера в процесі колективного пошуку та прийняття рішень тощо. Запропоновано педагогічні умови для реалізації підходу «навчання через гру»: формування емоційно-ціннісного ставлення педагога до гри як системної організації навчання в адаптаційно-ігровий період; вміле керівництво процесом ігрової діяльності; адаптування ігрових вправ відповідно до індивідуальних особливостей учнів; доцільний вибір та використання інструментів навчання, ігрового обладнання, відповідність традиційним дидактичним принципам та ціннісним орієнтаціям, визначеним у Державному стандарті початкової освіти; збагачення власного педагогічного досвіду шляхом створення та застосування ігрових вправ та завдань. Підкреслено, що застосування підходу «навчання через гру» сприяє формуванню ключових компетентностей та наскрізних вмінь та є засобом забезпечення як теоретичної, так і практичної підготовки.

Посилання

1. Анджеєвська А., Беднарек Ю., Янкович О. Освітні технології сучасних навчальних закладів : навчально-методичний посібник. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. 212 с.
2. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология (физиология развития ребенка). Москва : Академия, 2003. 416 с.
3. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 375 с.
4. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 424 с.
5. Медвіль Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посібник. Київ : Вікар, 2003. 335 с.
6. Микитюк О., Данильченко С. Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. 2014. № 1. С. 31‒39. URL: https://tmfv.com.ua/journal/article/view/87
7. Мудрик С., Кліш І., Навроцький Е., Гаврилюк А. Українські народні ігри як свідчення давності язичницьких обрядових дійств. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2018. № 3 (43). С. 36‒40.
8. Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти : підручник. Київ : Грамота, 2012. 504 с.
9. Тлумачний словник сучасної української мови / уклад. І.М. Забіяка. Київ : Арій, 2007. 512 с.
10. Толмачова І.М., Олійник К.О. Змістова характеристика дидактичної гри як методу навчання. Молодий вчений. 2016. № 2 (29). С. 344‒347.
11. Українські народні рухливі ігри у дошкільному навчальному закладі : навч. посібник / уклад.: С.І. Матвієнко, І.І. Заплішний. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 152 с.
12. Чепка О.В. Наступність ігрових форм навчальної діяльності в умовах навчально-виховного комплексу «школа – дошкільний заклад» : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.08 / Ін-т пробл. виховання АПН України. Київ, 2006. 19 с.
13. Щербань П. Застосування ігрових технологій в освіті: історія і перспективи. Витоки педагогічної майстерності. 2014. Випуск 13. С. 286‒291.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Зубцова, Ю. Є. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДХОДУ «НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ГРУ» В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 55-61. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1439