КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

  • Е. Н. Абільтарова Кримський інженерно-педагогічний університет, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України
Ключові слова: професійна підготовка, інженер з охорони праці, культура безпеки, діагностичний інструментарій

Анотація

У статті представлені результати систематизації, узагальнення та аналізу літературних джерел щодо видів критеріїв і показників оцінювання тих чи інших параметрів у процесі емпіричних досліджень. Автор роботи наголошує на важливості та необхідності обґрунтування критеріїв і показників сформованості культури безпеки професійної діяльності. Здійснено термінологічний аналіз поняття «критерій», надано власне визначення поняття «критерії сформованості культури безпеки професійної діяльності». Встановлено критерії сформованості культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці: мотиваційно-ціннісний, інтелектуально-когнітивний, діяльнісно-поведінковий, суб’єктно-рефлексивний. Визначено показники сформованості культури безпеки професійної діяльності для кожного критерію. Мотиваційно-ціннісний критерій виражається в ціннісному ставленні до власного здоров’я та життя, позитивному ставленні до вимог охорони праці та прагненні до їх виконання та дотримання, орієнтованості на взаємодію та партнерство в сфері розвитку усвідомленої культури безпеки у працівників. Інтелектуально-когнітивний критерій відображає ступінь інтелектуального розвитку особистості студента і системи працеохоронних знань. Діяльнісно-поведінковий критерій виражає стан системи отриманих працеохоронних умінь, що є результатом формування культури безпеки професійної діяльності майбутніх інженерів з охорони праці. Суб’єктно-рефлексивний критерій свідчить про сформованість у майбутніх інженерів з охорони праці професійно-особистісних якостей і здібностей, що підвищують рівень культури безпеки професійної діяльності. Зроблено висновок про необхідність подальшого проведення дослідження щодо визначення рівнів сформованості та вибору доступних діагностуючих методик, що сприяють якісному і прозорому здійсненню контролю навчальних досягнень учнів.

Посилання

1. Сурова Л.В. Культура безопасности – основа жизнедеятельности общества. Вестник НЦ БЖД. 2010. № 5. С. 24–29.
2. Иовенко И.В. Теория и практика формирования у учащихся общеобразовательной школы культуры безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Московский педагогический государственный университет. Москва, 2003. 411 с.
3. Казьмина А.В. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности у бакалавров в области защиты окружающей среды : дис. канд. … пед. наук : 13.00.08 / Рос. гос. социал. ун-т. Москва, 2011. 206 с.
4. Цейко В.А. Методика и результаты изучения состояния сформированности у старшеклассников культуры безопасности жизнедеятельности. Формирование профессиональных компетенций обучающихся в организациях общего и профессионального образования : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 18–20 мая 2016 г. Брянск : БГУ им. И.Г. Петровского, 2016. С. 165–170.
5. Михайлов А.А. Культура безопасности жизнедеятельности в социуме студентов – будущих педагогов: компоненты и уровни сформированности. Вестник Военного университета. 2012. № 2 (30). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-komponentov-kultury-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-vsotsiume-u-studentov-pedagogicheskogo-vuza.
6. Рыбников В.Ю., Марченко Т.А., Мельницкая Т.Б., Симонов А.В., Белых Т.В. Разработка анкеты для оценки уровня сформированности культуры безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях. Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2013. № 11 (105). С. 142–148.
7. Немкова И.Н. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина. Тамбов, 2005. 238 с.
8. Бойчук Ю.Д. Теоретико-методичні основи формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Харківський національний педагогічний університет ім. Ґ.С. Сковороди. Харків, 2010. 457 с.
9. Вишнякова С.М. Профессиональное образование : Словарь : Ключевые понятия, актуал. лексика. Москва : Новь, 1999, 535 с.
10. Полонский В.М. Педагогический словарь по образованию и педагогике. Москва : Высш. шк., 2004. 512 с.
11. Педагогический словарь : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / [В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова, Т.А. Строкова и др.] ; под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой. Москва : Издательский центр «Академия», 2008. 352 с.
12. Безпека людини у сучасних умовах : монографія / В.В. Березуцький, Н.Л. Березуцька, А.О. Богодист та ін. ; За заг. ред. проф. В.В. Березуцького. Харків : ФОН Мезіна В.В., 2018. 208 с.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Абільтарова, Е. Н. (2020). КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 89-94. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1445