СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТОВАНИХ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Г. В. Горшкова Запорізький національний університет
Ключові слова: адаптовані фізичні вправи, готовність до професійної діяльності, майбутні вчителі- логопеди, компоненти готовності, професійна діяльність, структура готовності

Анотація

Статтю присвячено дослідженню структури готовності майбутніх вчителів- логопедів до застосування адаптованих фізичних вправ у професійній діяльності. Автором надано різні погляди вчених на тлумачення понять «готовність», «готовність до професійної діяльності», «готовність до педагогічної діяльності», «готовність спеціального (корекційного) педагога до професійної діяльності». У статті диференційовано поняття «професійна готовність», «професійна придатність», «готовність до професійної діяльності». Автором зроблено висновок, що готовність майбутніх вчителів- логопедів до застосування адаптованих фізичних вправ є складником їх професійної компетентності і трактується як інтегроване утворення, яке спирається на використання пристосованих фізичних вправ, що надає змогу організувати корекційно-розвиткову роботу з дітьми з порушеннями мовлення, спрямовану на ефективне їх подолання (або покращення стану мовлення), закріплення та стабілізацію результатів корекційно-розвиткової роботи у подальшому житті дитини та виступає передумовою ефективної професійної діяльності майбутнього вчителя- логопеда після закінчення ЗВО. Також висвітлено сім видів готовності: психологічну, суто професійну, комунікативну, особистісну, інноваційну, кар’єрну, психофізичну, що з різних сторін висвітлюють готовність до професійної діяльності майбутніх вчителів-логопедів. Запропоновано чотири компоненти готовності майбутніх вчителів-логопедів до застосування адаптованих фізичних вправ у професійній діяльності. Одним з тлумачень мотиваційного компоненту виступає потреба успішно виконати поставлене завдання, інтерес до діяльності. Когнітивний компонент автор представляє як оволодіння майбутнім вчителем-логопедом способами та прийомами, комплексом знань, умінь і навичок щодо розв’язування корекційно- розвиткових завдань, швидкого й адекватного орієнтування у численних і різнорідних ситуаціях професійного спілкування. Діяльнісний компонент передбачає інформаційно-технологічний складник, навчання рухових дій, відображає сформований комплекс певних умінь, навичок. Особистісний компонент характеризує почуття відповідальності, впевненості в успіху; управління собою, мобілізацію сил, зосередження на поставленому завданні, подолання сумнівів, страхів.

Посилання

1. Платонов К. К. Структура и развитие личности. Москва : Наука, 1986. 255 с.
2. Педагогика : учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / под ред. В.А. Сластенина. Москва : Академия, 2002. 566 с.
3. Закон України «Про державну службу». Р.І, ст. 2, п.1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення : 23.02.2020).
4. Бочелюк В.Й. Особливості готовності майбутніх психологів до роботи з попередження віктимної поведінки підлітків. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2014. Вип. 48. С. 12–22.
5. Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной готовности к педагогической деятельности. Москва : Политиздат, 1983. 356 с.
6. Гончаренко Л.А. Полікультурна освіченість педагога: теорія і практика / за ред. В.В. Кузьменка. Херсон : РІПО, 2009. 136с.
7. Проскурняк О.І. До проблеми підготовки корекційних педагогів до професійної освіти. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренко. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016, № 4 (58). С. 408–415.
8. Сайко Х.Я. Особистісна готовність корекційного педагога до виховання дітей з аутизмом : навчальний посібник. Львів : Тріада Плюс, 2017. 248 с.
9. Мартинчук О.В. Концепція підготовки майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти до професійної діяльності в освітньому середовищі. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2018. № (1) 15. С. 49–53.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Горшкова, Г. В. (2020). СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТОВАНИХ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 106-112. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1448