КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ

  • Н. І. Гречаник Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Ключові слова: професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи, культурологічна компетентність, майбутній учитель початкової школи, культурологічно-орієнтовані принципи формування

Анотація

У статті визначено й обґрунтовано специфічні правила формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи, які позиціонуються культурологічно-орієнтованими принципами. До таких автор відносить принцип зумовленості формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці особистісними й соціальними запитами. Послуговування цим принципом сприяє свідомому ставленню студентів до культурологічного становлення й інтересу до формування культурологічної компетентності, що забезпечується позитивним сприйняттям і усвідомленням культурологічних і професійних цінностей. Принцип мотивованого культурологічно-інтегрованого навчання ґрунтується на розумінні мотивації особистості як складної, багаторівневої системи збудників, що вміщують у собі емоції, потреби, мотиви, інтереси, ідеали, норми, цінності тощо. Реалізація цього принципу передбачає інтеграцію змісту навчальних дисциплін професійної підготовки зі змістом компонентів культурологічної компетентності на засадах ціннісно-свідомого ставлення майбутніх учителів початкової школи. Принцип цілісності, неперервності й системності формування культурологічної компетентності зумовлений залежністю процесу утворення якісних характеристик особистості від цілеспрямованої і комплексної роботи з опанування майбутніми вчителями початкової школи культурологічного інструментарію. Принцип суб’єктивно-діалогічної культурологічної взаємодії відображає особистісно орієнтовані механізми організації педагогічної комунікації учасників освітнього процесу у процесі формування досліджуваної здатності, забезпечує їхнє залучення до активного оволодіння культурологічним досвідом реалізації культурологічних знань, умінь і навичок у суб’єкт-суб’єктному вимірі. Принцип рефлексивної спрямованості культурологічної компетентності відображає оволодіння студентами навичками саморегуляції й передбачає рефлексивну активність майбутніх учителів початкової школи у напрямі культурологічного самовдосконалення.

Посилання

1. Алешина С. Саморазвитие личности студента в образавательном пространстве педагогического колледжа : дис. … канд. пед. наук. Оренбург, 2003. 171 с.
2. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. Москва-Воронеж, 1996. 392 с.
3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Либідь, 1997. 374с.
4. Гладуш В.А., Лисенко Г.І. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. навч. посіб. Дніпропетровськ, 2014. 416 с.
5. Гриньова В.М. Педагогічна культура майбутнього вчителя : монографія. Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи. Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 432 с.
6. Гуревич Р.С. Професійна спрямованість як принцип навчання у професійно-технічних навчальних закладах. Професійно спрямоване навчання і виховання особистості : Зб. наук. праць / за ред. Г.П. Васяновича. Львів : ЛДУ БЖД. 2006. С. 49–63.
7. Литвин А.В. Інфороматизація професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю: монографія. Львів : Компанія «Манускрипт». 2011. 498 с.
8. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Москва : Академия, 2001. 480 с.
9. Тухватуллина С.Ю., Шумакова О.А. Обзор ключевых принципов, механизмов и барьеров профессионального саморазвития личности. МНКО. 2015. № 1 (50). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/obzor-klyuchevyh-printsipovmehanizmov-i-bariero-professionalnogo-samorazvitiya-lichnosti.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Гречаник, Н. І. (2020). КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 113-119. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1449