ВПЛИВ КОГНІТИВНИХ ЕВРИСТИК НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ МАЙБУТНІМИ ОФІЦЕРАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ

  • В. І. Конаржевська Національна академія Національної гвардії України
Ключові слова: курсанти, евристичне навчання, вміння і навички, розумова діяльність, мислення

Анотація

Формування вмінь і навичок майбутніх офіцерів Національної гвардії України приймати рішення в нестандартних ситуаціях пов’язане з низкою питань, зокрема теоретико-методологічного характеру. Один з основних чинників рішення цієї проблеми вбачається в когнітивних евристиках. Визначено, що, незважаючи на велику кількість праць, присвячених дослідженню різних аспектів професійного становлення майбутніх офіцерів Національної гвардії України, поки не створено чіткої концепції, яка б дала змогу приймати рішення в нестандартній ситуації завдяки евристикам. Мета статті полягає в уточненні показників когнітивних евристик, необхідних для прийняття рішення майбутніми офіцерами в нестандартних ситуаціях, висвітленні їхніх характеристик для вироблення цілісного уявлення і розуміння цього поняття, а також викладення власного бачення щодо методологічної основи формування необхідних вмінь і навичок майбутніх офіцерів за рахунок евристик. З’ясовано, що технологія евристичного навчання передбачає використання відповідних методів, які відіграють вирішальну роль у передачі послідовних фаз рішення, і характеризують евристики як інтелектуальні, що залежать від конкретної сфери і спрямовані на прийняття рішення певних проблем. Основна функція евристик –переформулювання проблемної ситуації, виділення значущих умов, акцентування уваги на помилках. Їх використання компенсує брак часу на обмірковування проблемної ситуації з урахуванням перевантаженості інформацією. Встановлено, що евристики можуть призводити також до помилок. Ідеї з минулого досвіду можуть стати на заваді альтернативних рішень та генерації нових ідей, чому сприяють когнітивно-емоційні пастки. Доведено, що оптимальною методологічною основою для формування вмінь і навичок майбутніх офіцерів НГУ приймати рішення в нестандартній ситуації буде така модель, що ґрунтуватиметься на усвідомленні проблемності поставлених завдань, визначенні значущості рішення проблемних ситуацій та вмінні бачити й аналізувати їх, виділяючи конкретно проблеми і завдання. Зазначене сприяє мисленню за межами звичних суджень.

Посилання

1. Надлер Д. Мышления полного спектра / Дж. Надлер, Ш. Хибино, Дж. Фаррелл ; пер. с англ.; худ. оформ. М.В. Драко. Минск : ООО «Попурри», 2001. 464 с.
2. Білоцерковець М.А. Професійні ситуації в евристичному навчанні гуманітарних дисциплін. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 10 (64). С. 187‒196.
3. Рубанець О. М. Когнітивний креатив у вимірах когнітивних практик / Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. 2015. 2(44). С. 89‒96.
4. Канеман Д. Мислення швидке й повільне. Київ, 2017. 479 с.
5. Когнітивні компоненти в психології прийняття рішень інтелектуальним агентом / Л.С. Сікора, Р.Л. Ткачук, І.Р. Манишин, К.М. Березяк. URL: https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol2/25.pdf.
6. Воронін А. І. Проблеми когнітивного розвитку студентів у процесі професійного навчання. Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», 2012. 112 с.
7. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. Москва : Изд-во МГУ, 2003. 416 с.
8. Скафа Е.И. Методические основы построения компьютерных программ управления эвристической деятельностью школьников. Информатизация образования. Интеграция информационных и педагогических технологий : материалы Международной научной конференции. Минск, 2008. С. 501‒505.
9. Халперн Д. Психология критического мышления. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 360 с.
10. Плаус С. Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ. Москва : Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998. 297 с.
11. Поздишев С.О. Значення прийняття управлінського рішення під час проведення антитерористичної операції. Спеціальна спрямованість фізичної підготовки як складова особистої безпеки військовослужбовців : матеріали науково-методичного семінару, Київ, 17 без. 2015 р. / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. Київ : НУОУ, 2015. С. 14‒16.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Конаржевська, В. І. (2020). ВПЛИВ КОГНІТИВНИХ ЕВРИСТИК НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ МАЙБУТНІМИ ОФІЦЕРАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 136-141. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1452