КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

  • О. Л. Мороз Херсонська державна морська академія
  • В. В. Бондаренко Херсонська державна морська академія
Ключові слова: професійна підготовка, професійно орієнтоване спілкування, активне навчання, контекстне навчання, критичне мислення, морська англійська мова

Анотація

У статті розкрито сутність когнітивного компонента структури професійно орієнтованої комунікативної компетенції майбутніх фахівців морської галузі та описано особливості його формування та розвитку під час занять з англійської мови. Стверджується, що аналіз структури комунікативної компетенції та її складників сприяє розумінню її сутності, а отже, уможливлює пошук більш ефективних шляхів її формування та удосконалення. Когнітивний компонент структури професійно-орієнтованої комунікативної компетенції визнається разом із лінгвістичним та стратегічним одним з ядерних компонентів всієї структури. Тобто розглядаємо його як такий, без якого здійснення професійної діяльності не можливе взагалі, оскільки він включений до переліку мінімальних необхідних для виконання посадових обов’язків компетенцій фахівця морської галузі. Цей компонент включає в себе необхідні професійні знання, уміння та навички, а отже, вважаємо, що від сформованості цього компонента ПОКК залежить успішність виконання правильної послідовності етапів усіх циклів професійної діяльності. У статті стверджується, що формування когнітивного компонента структури комунікативної компетенції має відбуватися на засадах реалізації принципу раннього професійного спрямування навчання іншомовного спілкування та пропонується низка заходів, спрямованих на забезпечення реалізації цього принципу. Така рання професійна спрямованість змісту навчання іноземної мови значно підвищує інтерес студентів до предмета, забезпечує особливу мотивацію до навчання, розширює словниковий запас, сприяє інтеграції фахових знань у сферу іншомовного спілкування. Зазначено, що, хоча процес формування означеного компонента структури комунікативної компетенції має формуватися безперервно протягом усього періоду навчання курсантів у вищому морському навчальному закладі, на кожному етапі навчання є певні особливості, які необхідно враховувати у процесі планування навчальної діяльності. Доведено, що важливим показником сформованості когнітивного компонента є здатність курсантів до критичного мислення, а отже, реалізація принципу контекстного навчання має відбуватися в поєднанні із залученням стратегій активного навчання.

Посилання

1. Павленко О.О. Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі непевної професійної освіти : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Дніпропетровськ, 2010. 560 с.
2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками (консолидированный текст) / пер.: В. Стрелков, Т. Кузнецова, С. Лапченков. Санкт-Петербург : ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. 805 с.
3. Гришкова Р.О. Педагогічні засади формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2007. 446 с.
4. Изаренков Д.И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов. Русский язык за рубежом. 1990. № 4. С. 54–60.
5. Секрет І.В. Теоретичні та методичні основи формування іншомовної професійної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів в умовах дистанційної освіти : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2012. 552с.
6. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Москва : Наука, 1987. 262 с.
7. Кремень В.Г. Нові вимоги до якісної освіти. Освіта України. 2006. № 45/46. С. 6–7.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Мороз, О. Л., & Бондаренко, В. В. (2020). КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 161-166. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1456