ДО ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЬНОГО ПІДХОДУ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЛЬОТЧИКІВ ДО БОЙОВИХ ПОЛЬОТІВ

  • Р. В. Невзоров Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба
Ключові слова: спосіб пізнання, модельне дослідження, педагогічна модель, фахова підготовка військових льотчиків, бойова підготовка

Анотація

Стаття відкриває дискурс навколо проблеми доцільності застосування модельного підходу як універсального загальнонаукового методу пізнання в дослідженні процесу підготовки майбутніх військових льотчиків до бойових польотів в ЗВО України. Простежена інституціональна еволюція моделювання в науці загалом і педагогіці зокрема; акцентовано на тому, що генеза цього наукового методу бере початок на рубежі ХІХ–ХХ ст. у сфері точних наук (передусім, математики та логіки) і лише з другої половини ХХ ст. він поширюється на інші сфери наукового знання, зокрема педагогіку. Досліджено, що завдяки значному науковому потенціалу і бурхливому розвитку інформаційних технологій моделювання активно увійшло до методологічної бази більшості сучасних наукових дисциплін; у педагогіці воно набуло статусу самостійного методологічного напряму й отримало назву «педагогічне моделювання» (як синонімічні використовуються терміни «модельне дослідження», «модельний підхід», метод моделювання» та іноді «наукове проектування»). Зміст вказаної дискусії пов’язаний із певним дисбалансом: у педагогічних дисертаційних дослідженнях українських авторів останніх 5 років моделі використовуються досить активно і дедалі частіше, тоді як у роботах із проблем військової педагогіки – значно менше і рідше. Автор вважає, що потенціал цього способу пізнання педагогічних явищ і процесів у цій галузі педагогіки явно недооцінений. Спираючись на попередні наукові дослідження педагогічного моделювання, на прикладі моделі процесу підготовки майбутніх військових льотчиків до бойових польотів, що розробляється в рамках дисертаційного докторського дослідження, автор переконливо доводить доцільність і актуальність застосування модельного підходу. Зазначено, що він найбільш оптимально підходить для вивчення частини освітнього процесу, якою, по суті, є вказаний процес підготовки: по-перше, моделювання по природі є системою, по-друге, воно базується на фундаментальних поняттях педагогіки, по-третє, через орієнтування на вдосконалення окремих аспектів освітнього процесу, по-четверте, з огляду на можливість у його методологічних рамках вибрати вихідні умови відповідно авторського розуміння педагогічної задачі.

Посилання

1. Штофф В.А. Моделирование и философия. Москва : Наука, 1966. 301 с.
2. Лодатко Є.О. Моделювання в педагогіці: точки відліку. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку : е–журнал. 2010. Вип. № 1. URL: http://intellect–invest.org.ua/pedagog_editions_e–magazine_pedagogical (дата звернення: 24.08.2020)
3. Федотова О.С. Когнитивное моделирование как метод познания и изучения объекта в научных исследованиях. Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 4. Ч. 2. С. 199–202.
4. Материалистическая диалектика и методы естественных наук : сборник статей / ред. М.Э. Омельяновского. Москва : Наука, 1968. 608 с.
5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научных исследований. Москва : Либроком. 2010. 280 с.
6. Булатбаева А.А. Метод моделирования в исследовательской деятельности магистранта. Вестник КазНУ. Серия «Педагогические науки». 2013. № 2 (39). С. 42‒47.
7. Ядровская М.В. Модели и моделирование в педагогике. Ростов-на-Дону, 2014. 358 с.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Невзоров, Р. В. (2020). ДО ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЬНОГО ПІДХОДУ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЛЬОТЧИКІВ ДО БОЙОВИХ ПОЛЬОТІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 167-171. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1457