ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

  • Т. О. Пахомова Запорізький національний університет
Ключові слова: мовна освіта, компетентнісний підхід, компоненти іншомовної комунікативної компетентності, мовна здатність, іноземна філологія

Анотація

Зміст статті полягає в дослідженні вітчизняного та зарубіжного досвіду вивчення проблеми формування іншомовної комунікативної компетентності в закладах вищої освіти. Розглянуто різні підходи до означеної проблеми у вітчизняній та зарубіжній педагогічній науці. Зіставний аналіз варіантів компонентного складу іншомовної комунікативної компетентності свідчить про те, що структура цього поняття знаходиться на стадії доопрацювання. У статті обґрунтована необхідність формування і вдосконалення різних моделей іншомовної комунікативної компетентності з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду рішення цієї проблеми. У статті відображається необхідність формування та розвитку іншомовних комунікативних компетенцій в їх комплексі: мовних, мовленнєвих, стратегічних, соціокультурних, навчальних. Стаття присвячена проблемі формування іншомовної комунікативної компетентності у сфері професійної вищої освіти. Автор просліджує шлях розвитку явища, що досліджується, в історичному аспекті та характеризує сучасний стан проблеми. Аналіз зарубіжного досвіду дослідження іншомовної комунікативної компетентності дає змоги автору встановити основні досягнення цього напряму мовної освіти та окреслити сучасні напрями його подальшого розвитку. На основі концептуального обзору сучасних підходів навчання іноземних мов у вищій школі автор пропонує ретроспективний аналіз проблеми формування іншомовної компетентності у професійній комунікації. Стаття торкається також питання термінології в зазначеної сфері. Таким поняттям, як «компетентність», «мовна здатність», «мовленнєва поведінка», «професійне мовлення», «іншомовне спілкування», що на різних етапах розвитку педагогіки трактувалися по-різному, приділяється особлива увага в контексті розгляду загальних питань. Відповідно до результатів проведеного аналізу сформульовані відповідні положення та пропозиції для поліпшення професійної підготовки майбутніх фахівців.

Посилання

1. Hymes D. On Communicative Competence. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1971. 174 p.
2. J.A. Van Ek. Waystage 1990: Council of Europe Conseil de L’Europe. Cambridge University Press, 1999. 165 p.
3. Вятютнев М.Н. Коммуникативная направленность обучения русскому языку в зарубежных школах. Русский язык за рубежом. 1977. № 6. 38 с.
4. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. Москва : Просвещение, 1985. 160 с.
5. Шандрук С.І. Іншомовна освіта у США з позицій мультикультурності. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2015. Випуск VІІ. С. 62‒65.
6. Корнєва З. Компонентний склад іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетентності студентів ВТНЗ. Молодь і ринок. 2014. № 6. С. 36‒41.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Пахомова, Т. О. (2020). ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 172-179. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1458