ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

  • А. Г. Ремньова Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: гендер, гендерна компетентність, гендерний підхід, педагогічні умови, майбутні вчителі

Анотація

Стаття присвячена одній із актуальних проблем підготовки майбутніх учителів – формуванню гендерної компетентності, яка є важливим складником їхньої професійної підготовки. Подано короткий аналіз наукових досліджень щодо проблеми впровадження гендерного підходу в систему освіти й гендерного виховання учнівської молоді. Окреслено коло проблем з гендерної проблематики, які є предметом наукових пошуків вітчизняних учених. У статті проаналізовано сутність понять «гендер» і «гендерна компетентність» із різних наукових позицій, акцентовано увагу на психолого-педагогічних аспектах цих категорій. Підкреслено, що поняття «гендер» є соціально-демографічною категорією, яка з’явилася для визначення саме соціальних, а не біологічних відмінностей між чоловіками і жінками. Доведено, що подолання гендерних стереотипів у майбутніх учителів і в учнів сприятиме вихованню моральних норм рівності, рівноправності, поваги до осіб як жіночої, так і чоловічої статі, формуванню вільної особистості. Досліджено сутнісні характеристики поняття «гендерна компетентність», обґрунтовано думку, що оволодіння гендерною компетентністю є не тільки однією з умов успішної соціалізації особистості, а й умовою професійного розвитку майбутнього вчителя. Проаналізовано структуру гендерної компетентності майбутніх учителів, яка складається з чотирьох компонентів: когнітивного, емоційно-ціннісного, мотиваційного, організаційно-технологічного. Подано аналіз результатів дослідження щодо сформованості гендерної компетентності в студентів 1–2-х курсів НПУ імені М.П. Драгоманова відповідно до визначених компонентів. Обґрунтовано педагогічні умови формування гендерної компетентності майбутніх педагогів, які дадуть їм змогу не тільки поглибити теоретичні знання з гендерної проблематики, а й здійснювати аналіз гендерних проблем і сформувати практичні навички й уміння організації освітнього процесу на засадах гендерної рівності. Упровадження зазначених педагогічних умов у підготовку майбутніх учителів сприятиме розвитку їхньої професійної майстерності.

Посилання

1. Stoller R. Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity. New York, 1968. 383 p.
2. Rich A. Of Women Born: Motherhood as Experience and Institution. London : Viagro, 1977. 230 p.
3. Unger R. Toward a Redefinition of Sex and Gender. American Psychologist. 1979. № 3. Р. 43–57.
4. Рубин Г. Обмен женщинами: заметки о политической экономии пола : хрестоматия феминистских текстов. Переводы / под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. Санкт Петербург : Дмитрий Буланин, 2000. С. 89–139.
5. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 27.08.2020).
6. Нежинська О.О. Модель гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / гол. ред. В.В. Олійник. Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць. Київ : Геопринт, 2008. Вип. 10. С. 212–219.
7. Литвин А. Методологічні засади поняття «педагогічні умови»: на допомогу здобувачам наукового ступеня. Львів : СПОЛОМ, 2014. 76 с.
8. Говорун Т.В. Гендерна психологія : навчальний посібник. Київ : Видавничий центр «Академія», 2004. 308 с.
9. Кравець В.П. Гендерна педагогіка : навчальний посібник. Тернопіль : Джура, 2003. 416 с
10. Ґендерні стандарти сучасної освіти : збірка рекомендацій / ред. рада О.М. Кікінеджі, Т.О. Дороніна, О.Г. Біла. Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. Ч. 3. 282 с.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Ремньова, А. Г. (2020). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 180-187. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1459