ТЕХНОЛОГІЯ «СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ» У СТАНОВЛЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

  • Т. В. Скорик Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
  • Н. В. Грицик Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Ключові слова: технологія, ситуація успіху в навчанні, професійна успішність, професійна підготовка, майбутній учитель

Анотація

Актуальність публікації зумовлена потребою обґрунтування важливості технології створення ситуацій успіху в професійній підготовці сучасного вчителя. Автори визначають технологію створення ситуації успіху не тільки як технологію успішного навчання, а і як технологію формування професійної успішності вчителя, оскільки вона розвиває якості успішної особистості: упевненість, лідерство, цілеспрямованість; формує поведінку успішної людини: потребу в пізнанні нового, долає страх перед перешкодами,спрямовує на саморозвиток і самовдосконалення. Автори виходять із положення, що ситуація успіху в навчанні – це створена викладачем педагогічна проблема, результатом вирішення якої є позитивні, радісні переживання студента, що спонукає його до подальшої пізнавальної активності. Аналізуючи сутність ситуації успіху з погляду педагогіки та психології, дослідники наголошують на емоційності цієї технології, оскільки вона забезпечує досягнення навчальних результатів, які мають позитивний емоційний модус, а отже, є більш стійкими та практично дієвими, що важливо для становлення професійної успішності вчителя. Професійну успішність учителя автори визначають як процес і результат професійної діяльності, що характеризується стійкою спрямованістю на професійний саморозвиток і професійні досягнення, цілепокладанням і ціледосягненням, має позитивну зовнішню та внутрішню оцінку. Тому саме технологія ситуації успіху в навчанні формує алгоритм поведінки успішного вчителя. У статті розкрито сутність застосування технології в закладах вищої освіти в процесі професійної підготовки майбутніх учителів. Зроблено аналіз різних стилів навчання; охарактеризовано різні типи студентів за ставленням до навчання; залежно від стилю визначено прийоми застосування ситуацій успіху на різних етапах становлення професійної успішності вчителя. Відповідно до етапів, формуються навички успішної діяльності, розкриваються потенційні можливості кожного, вибудовується стратегія особистісного саморозвитку, спрямованого на успішність. Автори статті дійшли висновку, що технологія створення ситуації успіху сприяє формуванню якостей, мислення й поведінки сучасного вчителя як успішної особистості.

Посилання

1. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать: Книга для учителя. Москва : Просвещение, 1991. 176 с.
2. Методика викладання соціальної роботи і соціальної політики : посібник для відкритого навчання / А. Бойко, І. Грига, О. Іванова, Т. Семигіна. Київ, 2003. 76 с.
3. Вергасов В.М. Активизация познавательной деятельности студентов в высшей школе. Киев, 1985. 175 с.
4. Інноваційні технології навчання : навчальний посібник для студ. вищих технічних навчальних закладів / кол. авторів ; відп. ред. Х.Ш. Бахтіярова ; наук. ред. А.В. Арістова ; упоряд. словника С.В. Волобуєва. Київ : НТУ, 2017. 172 с.
5. Концепція «Нова українська школа». URL: http://zakinppo.org.ua/images/2017/docs/10/konczepcziya.pdf.
6. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці : навчальний посібник. Київ, 2000. 232 с.
7. Освітні технології : навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. ; за заг. ред. О.М. Пєхоти. Київ : А.С.К., 2001. 256 с.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Скорик, Т. В., & Грицик, Н. В. (2020). ТЕХНОЛОГІЯ «СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ» У СТАНОВЛЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 195-200. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1461