ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КАР’ЄРНИХ РАДНИКІВ ТА ЕДВАЙЗЕРІВ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

  • С. В. Толочко Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: професіограма, кваліфікаційні категорії, звання педагогічних працівників, післядипломна педагогічна освіта

Анотація

У статті здійснено структурно-системний аналіз визначення змісту, форм, методів і засобів формування професійно-педагогічної компетентності за класифікаційними ознаками професіограм викладачів у післядипломній педагогічній освіті, зокрема кар’єрних радників та едвайзерів, концептуалізовано функції, принципи і технології їх підготовки зі сформованою компетентністю синергізму становлення і розвитку. Проаналізовано чинні нормативно-правові документи в галузі освіти та професійної орієнтації населення, як-от: постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення», «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу», Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. Означено й конкретизовано здатності, здібності, уміння, компетенції як складники професійно-педагогічної компетентності кар’єрних радників закладів загальної середньої та едвайзерів закладів вищої освіти. Підсумовано, що актуалізація появи посади кар’єрного радника зумовлена необхідністю ознайомлення учнівської молоді із сучасними й майбутніми професіями відповідно до галузей наукового знання; наданням інформації про регіональні, національні і світові ринки праці, вимогами роботодавців до працівників різних рівнів і кваліфікацій, репрезентацією закладів освіти державної й недержавної форм власності, необхідністю проведення психолого-соціологічного тестування з виявлення індивідуально- психологічних особливостей учнів, інтересів, нахилів, здібностей, бажання здобувати знання, стану здоров’я. Зазначено, що едвайзер – викладач випускової кафедри, який виконує функції консультанта з академічних питань, сприяє вибору освітньої траєкторії, освоєнню освітньо-професійної програми в період усього навчання, допомагає у виборі необхідної кількості обов’язкових і елективних дисциплін, які відображаються в індивідуальному плані студента.

Посилання

1. Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 842. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842-2008-%D0%BF (дата звернення: 04.08.2020).
2. Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу : Постанова Кабінету Міністрів України від від 19 вересня 2018 р. № 792. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842-2008-%D0%BF (дата звернення: 04.08.2020).
3. Конспект профорієнтаційного заняття «Професії майбутнього» : наук.-практ. реком. / Л.М. Капченко та ін. Київ : ІПК ДСЗУ, 2017. 35 с.
4. Платформа з профорієнтації та розвитку кар’єри. Офіційний Інтернет-портал Державної служби зайнятості України. URL: http://profi.dcz.gov.ua/ (дата звернення: 04.08.2020).
5. Сучасні моделі педагогічної професії в системі післядипломної освіти для сталого розвитку / упоряд. Толочко С.В.: навч.-метод. посібник / Навчально-науковий інститут неперервної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ; Ніжин, 2019. 312 с.
6. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. Київ, 2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text (дата звернення: 04.08.2020).
7. Толочко С.В. Концепція та методика формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти : монографія. Київ : Вид-во НДУ імені М.П. Драгоманова, 2019. 376 с.
8. Толочко С.В. Теоретичні й методичні засади формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2019. 574 с.
9. Толочко С.В. Компетентність супервізорів у системі післядипломної педагогічної освіти. Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 26‒27 квітня 2019 року. Київ, 2019. С. 35–38.
10. Толочко C.В. Педагогічне звання «викладач-експерт» в українських закладах освіти. Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial: Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica (Vol. 4) (Barcelona, 24 de abril de 2020). Barcelona, 2020. Р. 99–102.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Толочко, С. В. (2020). ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КАР’ЄРНИХ РАДНИКІВ ТА ЕДВАЙЗЕРІВ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 213-220. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1464