КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ІЗ СІМ’ЯМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСІВ

  • У. В. Авраменко Запорізький національний університет
Ключові слова: критерії та показники визначення ефективності соціально-педагогічної роботи з сім’ями, молодші школярі, інклюзивний клас, інклюзивна освіта, толерантність, нормотиповий розвиток школяра

Анотація

На сучасному етапі прогресу вимога включення дітей з особливими освітніми потребами є найвищим пріоритетом у розвитку гуманістично- орієнтованої освіти. Повноцінне включення відповідає прийняттю дитини з особливими потребами всіма учасниками навчально-виховного процесу, відходу від моделі, за якої щодо дітей з інвалідністю у суспільстві існує ряд упереджень та стереотипів. Необхідно забезпечити досягнення цієї мети шляхом розвитку толерантності та позитивного ставлення до інклюзивної освіти в шкільній громаді. Це може бути реалізовано цілеспрямованою соціально-педагогічною роботою з сім’ями, діти яких навчаються в інклюзивних класах. У соціально-педагогічній роботі з цими сім’ями ми визначаємо три основні завдання: 1) формування та розвиток толерантності серед учасників педагогічного процесу; 2) сприяння позитивній груповій динаміці; 3) забезпечення реалізації принципів інклюзивної освіти. У цій статті ми визначили та обґрунтували критерії та показники ефективності соціально-педагогічної роботи з сім’ями, діти яких є учнями початкових інклюзивних класів. Критерії поділені на три групи: когнітивні (знання про інвалідність, її причини та наслідки, етику спілкування з людьми, що мають інвалідність, можливості самореалізації осіб з інвалідністю, поняття «універсальний дизайн» та позитивний вплив диференціації завдань на навчання всіх дітей в інклюзивному класі), емоційні (наявність позитивних, негативних та нейтральних емоцій, наявність чи відсутність стресового чи депресивного стану стосовно ситуації інклюзивного навчання) та поведінкові (безпосередня активність батьків та дітей, прояви толерантності чи інтолерантності). Ми обрали відповідні критерії для трьох категорій осіб, що впливають на інклюзивні процеси з боку сім’ї, а саме: батьки дітей із типовим розвитком, батьки із дітьми, які мають особливі потреби, та, власне, колектив дітей. Класифікація та вимірювання ефективності соціально-педагогічної роботи з сім’ями є багатокомпонентним процесом, який потребує структурованого підходу. Критерії визначені нами основою для емпіричного дослідження соціально-педагогічної роботи з сім’ями інклюзивних класів. Для кожного критерію підібрані відповідні показники та комплекс методик, якими цей показник можливо перевірити. Для зручності пошуку відповідних методик дані оформлені у три таблиці відповідно до кожної досліджуваної категорії.

Посилання

1. Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст. 380) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
2. Постанова КМУ від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-п (дата звернення 20.03.18).
3. Век толерантности: Научно-публицистический вестник. Под. ред. А.Г. Асмолова, Г.У. Солдатовой. Москва. Центр СМИ МГУ им. М.В. Ломоносова, 2001–2004.
4. Братченко С.Л. Межличностный диалог и его основные атрибуты. Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии. Москва, 1997. С. 201–222.
5. Докукіна О.М. Полікультурне середовище сім’ї і толерантність особистості. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. Вип. 8. Кн. І. Київ. 2005. С. 292–295.
6. Декларация принципов терпимости утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503 (дата звернення 10.03.2020).
7. Старовойт Н.В. Инклюзивная культура образовательной организации: подходы к пониманию и формированию. Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 8. С. 31–35. URL: http://e-koncept.ru/2016/56117.htm (дата звернення 06.03.2020).
8. Березіна В., Єрмоленко Г. Соціальний педагог у школі. Виховання школярів. 1994, № 2. С. 205.
9. Бруднов А., Березіна В. Соціально-педагогічна робота в школі. Виховання школярів, 1994, № 1. С. 2–3.
10. Вульфов Б.З. Соціальний педагог у системі суспільного виховання. Педагогіка, 1992, № 5/6. С. 45–49.
11. Словник української мови: в 11 томах. Том 2, 1971. Колектив авторів. Наукова думка. 1971. 547 с.
12. Ильичёв Л.Ф., Федосеев П.Н. и др. Философский энциклопедический словарь. URL: http://www.вокабула.рф/словари/философский-энциклопедический-словарь-2003/критерий (дата звернення 15.02.2020)
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Авраменко, У. В. (2020). КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ІЗ СІМ’ЯМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 221-227. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1465