ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В БАТЬКІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ

  • Н. В. Заверико Запорізький національний університет
Ключові слова: педагогічна культура, дитина з інвалідністю, батьки, що виховують дитину з інвалідністю, просвітницька робота, батьківська компетентність

Анотація

У статті актуалізовано проблему формування педагогічної культури батьків, що виховують дитину з інвалідністю. Підкреслено значущість педагогічної взаємодії у цьому процесі. Проаналізовано сутність педагогічної культури батьків як компонента загальної культури людини, у якій знаходить віддзеркалення накопичений і безперервно збагачуваний попередніми поколіннями досвід виховання дітей у сім’ї; компоненти педагогічної культури батьків: теоретичний (наявність у батьків необхідного обсягу знань про розвиток, виховання, навчання дітей; про права дітей та обов’язки батьків; про пільги, умови навчання тощо); практичний (вміння взаємодіяти з дитиною, організовувати її життя та діяльність, комунікативні та управлінські уміння; здійснення виховної діяльності, уміння прийняття рішень і критичного мислення; вміння взаємодіяти з різними виховними інститутами щодо отримання потрібних послуг та задоволення різних потреб дитини з вадами розвитку); емоційно- мотиваційний (характеризується прийняттям і позитивним ставленням до дитини, до її вади; усвідомленням своєї ролі у вихованні та розвитку дитини з інвалідністю; формуванням батьківських якостей). Розкрито базові якості батьківської компетентності (толерантність, активність, асертивність). Представлено особливості формування педагогічної культури у батьків дитини з інвалідністю в освітньому закладі і в об’єднаних територіальних громадах. У загальноосвітньому середньому закладі просвітницьку роботу щодо формування педагогічної культури батьків, що виховують дитину з інвалідністю, здійснюють у формах батьківського всеобучу: батьківські тематичні збори, збори-практикуми; «години спілкування» з батьками, тренінги тощо. У територіальній громаді робота з батьками дітей з інвалідністю здійснюється фахівцем з соціальної роботи, соціальним педагогом відділу освіти і передбачає організацію соціально-педагогічної підтримки сім’ї з дитиною з інвалідністю, яка включає: соціально-педагогічний патронаж, психолого- педагогічне консультування, організацію реабілітаційного процесу.

Посилання

1. Гаміна Т., Гончар О. Педагогіка сімейного виховання : навчальний посібник. Луганськ : Альма-матер, 2012. 523 с.
2. Титаренко В. Я. Семья и формирование личности. Москва : Мысль, 1987. 352 с.
3. Майструк Н.О., Лучаківська, А.Р. Проблеми сімей, що виховують дітей з особливими фізичними можливостями в сучасній Україні, в контексті соціальної роботи. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2010. № 3. С. 85–89.
4. Соловйова Т.Г. Соціально-педагогічні засади роботи з батьками дітей з особливими потребами : автореф. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Інститут проблем виховання АПН України. Київ, 2009. 22 с.
5. Шевченко Н.Ю. Соціально-педагогічні засади формування усвідомленого ставлення батьків до прав дитини : дис . ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2006. 228 с.
6. Большой психологический словарь : словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. 3-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2006. 672 с.
7. Заверико Н.В., Шевченко Н.Ю. Просвіта батьків як ціннісна парадигма освіти в контексті євроінтеграції. Педагогічні шляхи реалізації загальноєвропейських цінностей у системі освіти України. Харків : СтильІздат, 2005. С. 110–114.
8. Матвієнко О.В. Формування педагогічної культури батьків у процесі педагогічної взаємодії сім’ї та школи. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2015. Вип. 19 (2). С. 6–15.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Заверико, Н. В. (2020). ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В БАТЬКІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 234-240. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1467