ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Л. Л. Ордіна Білоцерківський національний аграрний університет
Ключові слова: здоров’язбережувальна діяльність, психологічна безпека, творча комунікація, естетико-творча самореалізація

Анотація

В умовах модернізації освіти здоров’язбережувальні чинники функціонування культуротворчого середовища закладу вищої освіти зумовлені соціально-педагогічною значимістю, які пов’язані з інноваційними процесами, що вимагають додаткових затрат здоров’я та творчих сил викладачів і студентів. Функціонування такого середовища уможливлює комфортне існування учасників освітнього процесу, а також активізує творче мислення, що характеризується духовною та культурною насиченістю. У статті проаналізовано здоров’язбережувальні чинники, що зумовлюють функціонування культуротворчого середовища закладу вищої освіти, а саме: вивчення функціонального стану життєдіяльності особистості за допомогою інтегративних навчальних курсів із культури здоров’я (чинник міждисциплінарної інтеграції знань); розгляд психофізіологічних та соціальних особливостей особистості, які мають специфічний зміст і форму, що проявляються в мистецтві, а також відновлення здоров’я та відтворення фізичних, інтелектуальних та емоційних сил шляхом рекреативних заходів (чинник творчої комунікації); зміст та результат навчальної діяльності, умови навчання, побут, особистісні стосунки, що акцентують на стані психологічної безпеки в освітньому закладі (чинник психологічної безпеки); актуалізація ціннісної життєстверджувальної орієнтації, що розкриває генезис і місце цінностей у просторі культури особистості (чинник ціннісно-орієнтаційного спрямування); здатність до емпатійного та естетичного сприйняття людиною навколишньої дійсності, що відображає самовідчуття, самосвідомість, самовизначення, самореалізацію особистості у професійній діяльності (чинник естетико- творчої самореалізації). У статті визначено сутність особистісно орієнтованого підходу, який дав змогу розглянути сутнісні аспекти здоров’я людини (соціокультурний, психофізіологічний, морально-духовний), шо уможливлює формування індивідуального здоров’я, створення умов його збереження і зміцнення, а також формування людини з творчим мисленням, здатної самостійно зберігати та зміцнювати своє здоров’я. Окреслено основні завдання функціонування культуротворчого середовища закладу вищої освіти, що не тільки визначають створення сприятливих умов для формування особистості, її загальнолюдських та професійних якостей, саморозвитку і розкриття індивідуальності, а й забезпечують ефективну здоров’язбережувальну діяльність.

Посилання

1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII.
2. Національна доктрина розвитку освіти. Доктрина від 17.04.2002 р. № 347/2002. Розділ \/І. Ст. 11.
3. Пономарев Р.Е. Адаптация старшеклассников в образовательном пространстве школы : дис. … канд. пед. наук :13.00.01. Новокузнецк, 2005. 182 с.
4. Кулюткин Ю.Н. Образовательная среда и развитие личности. Новые знания. 2001. № 1. С. 6‒7.
5. Беляев Г.Ю. Педагогическая характеристика образовательной среды в различных типах образовательных учреждений. Москва : ИЦКПС, 2000. 137 с.
6. Макареня А.А. Культуротворческая среда: статус, структура, функционирование. Тюмень : ТОГИРРО, 1997. 66 с.
7. Кузьмина Т.В. Культуротворческая середа как фактор саморазвития педагогического коллектива образовательного учреждения : дис. …канд. пед. наук : 13.00.01. Тобольск, 2002. 213 с.
8. Здоров’язбережувальні технології в освітньому середовищі : колективна монографія /за заг. ред. Л.М. Рибалко. Тернопіль : Осадца В.М., 2019. 400 с.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Ордіна, Л. Л. (2020). ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 279-283. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1473