DEVELOPMENT OF PATRIOTISM: SPECIFICATION OF THE MOVEMENT OF SOCIO-PHILOSOPHICAL PROPERTY OF PEDAGOGICAL INTERACTION

  • I. M. Poluliashchenko Luhansk Taras Shevchenko National University
  • H. V. Tolchieva Luhansk Taras Shevchenko National University
  • V. G. Saienko Luhansk Taras Shevchenko National University
Keywords: patriotism, educational culture, pedagogical technology, social capital, intelligence, competitiveness, pragmatism, mentality, algorithm of action

Abstract

The processes of transition to the reproduction of the market environment in Ukraine are recognized as irreversible. Based on this, the article is devoted to identifying the essential features of information saturation of patriotism, which serve as a basis for expanding the cultural, educational and pedagogical space for the properties of mental energy, physical culture and service of human life. Areas of social expression, such as patriotism, social capital and educational culture, which must acquire the properties of effectiveness, regardless of its origin and origin, which are cumulative, developmental and synergetic, are studied. This is necessary for the choice of tools that provide an organic sequence of development of a professionally prepared person who will reach the level of productive force in the country and will be perceived by the system of public demand. In the reproductive process, educational culture plays a preparatory function to action, patriotism – the core platform of personal development, and social capital – a container of mental, physical and any other resource that can adapt to production, exchange and supply factors of social, social and political environment. Signs of categorization of patriotism are the essence of the materialization of social experience, pedagogical ideas of education of citizenship and human readiness for rational movement. The categories that occupy the social phenomenon of cultural use are the association of free citizens, who prefer to preserve and accumulate knowledge as a tool to compensate for the wealth of the state, and thus maintain the spiritual health of the nation as a means of reproducing a mentally capable environment. A citizen capable of patriotism in a state with a market manifestation of relations, focuses emotional and volitional qualities on the experience of materialization of gains acquired in the areas of intellectual resources, spiritual, mental and physical development in terms of social management and social pedagogy.

References

1. Паскаль О.В. Технології соціально-педагогічної діяльності. Київ : Бурун Книга, 2011. 288 с.
2. Леган І.М. Чинники впливу на конкурентоспроможність молоді на ринку праці. Сталий розвиток економіки. 2013. № 2. С. 299‒304.
3. Поліщук Н. Прагматизм і стратегія демократичних змін. Україна і світ: прагнення змін : монографія. Київ : Дух і Літера. 2010. С. 59‒76.
4. Бондаренко О.В. Українська національна ментальність та освітня культура: точки стикання. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2008. Вип. 34. С. 173‒180.
5. Поліщук Н.П. Прагматизм як інтелектуальна культура демократії (історико-філософський есей у контексті сучасності). Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. 2020. Т. 5. С. 69‒80.
6. Гугнін Е., Чепак В. Феномен соціального капіталу. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2001. № 1. С. 49‒57.
7. Миколаєнко А.Є. Патріотичне виховання учнівської молоді в педагогічній спадщині А. Макаренка. Молодий вчений. 2017. № 2. С. 518‒521.
8. Чорна К.І. Виховання громадянина, патріота, гуманіста. Київ : ТОВ «ХІК». 2004. 56 с.
9. Полулященко Ю.М., Саенко В.Г., Толчева А.В. Органическая основа профессиональной подготовки человека к целесообразной деятельности. Актуальные проблемы профессионального образования в Республике Беларусь и за рубежом : V Междун. науч.-практ. конф. Витебск : МИТСО. 2017. Ч. 1. С. 262–265.
10. Полулященко Ю.М., Саєнко В.Г., Толчєва Г.В. Генераційний процес кумуляції патріотизму за сутністю фізичної культури. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 2019. Вип. 3. С. 188‒194.
11. Полулященко Ю.М., Саєнко В.Г., Толчєва Г.В. Категоризація патріотизму за властивостями фізичної культури. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. № 65. С. 57‒63.
12. Полулященко Ю.М., Саєнко В.Г., Толчєва Г.В., Błaszczyszyn M. Феноменологічна редукція ідеї підготовки учителя фізичної культури для виховання патріотичних цінностей. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка (педагогічні науки). Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 2019. № 4. Ч. 1. С. 71‒83.
13. Полулященко Ю.М., Саєнко В.Г., Толчєва Г.В., Śliwa S. Педагогічні засоби фізичного виховання та оздоровчих систем й практик в сучасному застосуванні. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 2020. № 1. С. 177‒193.
14. Полулященко Ю.М., Толчєва Г.В., Саєнко В.Г. Логістика підготовки учителя з фізичної культури до формування патріотичних цінностей у молоді. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2019. Вип. 67. С. 209‒213.
15. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. Минск : Книжный Дом. 2002. 656 с.
16. Саенко В.Г. Визуализация восприятия педагогической мыслью управленческой субстанции неопределенности. Improving the Life Quality: View of Scientists. Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in Opole. 2019. P. 65-79.
17. Saienko V. Relationship processes in business : monograph. Opole: Publishing house of the Academy of management and administration in Opole. 2019. 160 p.
18. Саенко В.Г. Прагматическая оценка услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной сферы. Економіка та держава. 2016. № 9. С. 45‒50.
19. Саенко В.Г. Эвристический механизм вхождения сервисного бизнеса в рынок Украины. Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти : збірник матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. конф. Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла». 2016. С. 224‒227.
20. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. Москва : ЮСТИЦИЯ. 2018. 658 с.
21. Морозов А.Д. Введение в теорию фракталов. Москва : Институт компьютерных исследований. 2002. 160 с.
22. Цихан Г.А. Теорія фракталів і її застосування в дослідженні динаміки економічних систем. Науково-технічна інформація. 2011. № 1. С. 13‒16.
23. Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. Москва : Постмаркет. 2000. 352 с.
24. Михайловська О.В. Самоорганізація світового інвестиційного процесу в умовах глобалізації: можливості фрактального аналізу. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 1. С. 218‒228.
25. Шкіль М.І. Математичний аналіз: підручник у 2-х ч. Київ : Вища школа. 2005. 447 с.
26. Кушлик-Дивульська О.І., Поліщук Н.В., Орел Б.П., Штабалюк П.І. Теорія ймовірностей та математична статистика. Київ : НТУУ «КПІ». 2014. 212 с.
27. Кігель В.Р., Шаров О.І. Теорія ймовірностей для економістів і менеджерів. Київ : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»». 2018. 144 с.
28. Бодункова А.Г., Черная И.П. Развитие культуры предпринимательства: фракталы как модель и источник предпринимательского потенциала. Креативная экономика. 2011. № 8. С. 97‒103.
29. Саенко В.Г. Отражение фрактальности спортивного бизнеса: конъюнктурные классификационные признаки проявления. Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика : збірник тез наук. Міжнар. наук.-практ. конф. У 2-х ч. Київ : Аналітичний центр «Нова Економіка». 2016. Ч. 2. С. 97‒100.
30. Саенко В.Г. Фрактальная теория – основа инновационного менеджмента в среде бизнеса восточных единоборств. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наук. праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2016. № 3. Т. 1. С. 55‒64.
31. Саенко В., Саенко Г. Метод распознания, описания и формализации фрактальных систем бизнеса. Стратегічний розвиток організації, міст та регіонів : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла». 2017. С. 186‒189.
32. Варнеке Х.Ю. Революция в предпринимательской культуре. Фрактальное предприятие. Москва : МАИК Наука/Интерпериодика. 1999. 280 с.
33. Петерс Э.Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: научное издание. Москва : Интернет-Трейдинг. 2004. 304 с.
34. Саенко В., Толчева А. Управление логистикой педагогического движения в трансформационных схемах образовательных систем. Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development: conf. Proceedings of the 7th Internat. Scien. Conf. Opole: WSZiA. 2018. Р. 336‒337.
35. Донченко Е.А. Фрактальная психология: доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни. Киев : Знання. 2005. 323 с.
36. Кочеткова А.И. Воспитание фрактала. Бизнес-журнал. 2006. № 15. URL: http://www.kinsmark.com/index.php/ru/articlesorgproj/434-fractal1.
37. Мещерякова Э.И., Черменская Г.Г. Личностно-креативные практики становления «фрактального» лидера. Вестник Университета РАО. 2011. № 2. С. 129‒132.
Published
2020-10-21
How to Cite
Poluliashchenko, I. M., Tolchieva, H. V., & Saienko, V. G. (2020). DEVELOPMENT OF PATRIOTISM: SPECIFICATION OF THE MOVEMENT OF SOCIO-PHILOSOPHICAL PROPERTY OF PEDAGOGICAL INTERACTION. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (1), 289-302. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1475