ПРАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «МАЙНДМЕППІНГ» В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • Н. С. Моргунова Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • С. О. Приходько Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Ключові слова: mind map, ментальні карти, інтелектуальні карти, навчальна технологія, навчання іноземної мови, студенти технічних закладів вищої освіти

Анотація

У статті висвітлено поняття «майндмеппінг», надано теоретичне обґрунтування доцільності впровадження ментальних карт у навчальний процес ЗВО. Розглянуто наукові підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до визначення принципів створення та потенційних можливостей застосування ментальних карт у навчанні. Звертається увага на подібності та відмінності ментальних карт і близьких до них опорно-графічних конспектів В. Шаталова та фреймів М. Мінського. Аргументується ефективність застосування майндмеппінгу саме для студентів інженерних спеціальностей, для яких ближчим є системне, предметне, радіальне мислення. Розглядаються переваги та недоліки використання ментальних карт у навчальному процесі, наголошується на необхідності дотримання інтерактивного характеру взаємодії у процесі використання ментальних карт на занятті. Аналізуються потенціал майндмеппінгу як мотивуючого фактора для вивчення іноземної мови, можливості технології у процесі формування та вдосконалення мовних і мовленнєвих навичок і вмінь, засвоєнні соціокультурної інформації, як засобу організації індивідуальної і групової, аудиторної і самостійної роботи студентів, розвитку творчих й інтелектуальних здібностей студентів. Запропоновано шляхи використання ментальних карт у викладанні англійської мови студентам технічних закладів вищої освіти для формування лексичних, граматичних навичок, розвитку писемного мовлення і аудіювання, складання монологічного висловлювання, де необхідним є вміння генерувати свої ідеї, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, найбільш раціональне рішення, робити висновки. Звертається увага на методичні правила, які варто враховувати під час використання ментальних карт на занятті. Робиться висновок, що ментальні карти є продуктивною альтернативою традиційним способам обробки інформації, перетворюють студента на активного творця власних знань, дають змогу викладачеві продуктивно використовувати навчальний час і отримувати високі результати в процесі іншомовної підготовки студентів.

Посилання

1. Алексєєва О., Бутенко Л., Курліщук І., Швирка В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання курсу за вибором «Трендспоттинг та професійне майбутнє сучасного фахівця». Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. № 4 (72). С. 136‒151.
2. Кобися А.П. Використання технологій майндмеппінгу у педагогічній діяльності. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2015. № 41. С. 346‒351.
3. Романовський О.Г., Гриньова В.М., Резван О.О. Ментальні карти як інноваційний спосіб організації інформації в навчальному процесі вищої школи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. № 2(64). С. 185‒196.
4. Nesbit J., Adesope O. Learning with concept and knowledge maps: A meta-analysis. Review of Educational Research. 2006. Vol. 3(76). Р. 413‒448.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Моргунова, Н. С., & Приходько, С. О. (2020). ПРАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «МАЙНДМЕППІНГ» В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 334-339. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1481