ВЗАЄМОДІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ОСВІТИ З ОСВІТНІМИ ЗАКЛАДАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ

  • І. Б. Тимофєєва Маріупольський державний університет
Ключові слова: управління, система освіти, вчителі, заклад загальної середньої освіти

Анотація

У статті розкрито важливість та актуальність проблеми підвищення ефективності управління закладами загальної середньої освіти, необхідність удосконалення підвищення професійної компетентності педагога та взаємодії діяльності відділу освіти з освітніми закладами з позицій сучасних вимог щодо компетентного педагога. Проаналізовано, що ефективна система взаємодії регіональних органів влади з освітніми закладами сприятиме підвищенню рівня якості надання освітніх послуг; забезпеченню доступності освіти; забезпеченню потреб регіонального сектору у висококваліфікованих педагогічних фахівцях. Описано необхідне підвищення ефективності діяльності педагогів, оскільки за її результатами з’являється можливість поліпшувати професійну роботу педагогічних кадрів, здійснювати їхнє службово-кваліфікаційне просування, виявляти стан професійної підготовки й необхідність підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Авторка провела ґрунтовне дослідження питання взаємодії відділу освіти із закладами загальної середньої освіти на основі співпраці з відділом освіти й кафедрою педагогіки та освіти Маріупольського державного університету. Дослідження спирається на теорію управління освітою, оскільки на її основі є можливість педагогам, відповідно до їхніх інтересів, підвищувати професійний рівень, швидко реагувати на зміни потреб здобувачів освіти. Акцентовано увагу, що оцінювання професійного розвитку педагогів на основі аналізу проведення атестації заклади освіти проводять самостійно, незалежно від інших закладів, відділів освіти, що має як позитивні, так і негативні моменти. У зв’язку з цим відділ освіти щодо забезпечення підвищення професійної компетентності педагогів має сконцентрувати свої зусилля на вирішенні проблеми з розроблення стратегії з питань формування кваліфікованого педагогічного персоналу та вибору форм і методів професійного розвитку педагогічних працівників. Під час управління кадровим потенціалом доцільно приділяти увагу здатності педагогів до генерування нових ідей, їхнього бажання регулярно підвищувати освітній, професійно-кваліфікаційний рівень, уміти адаптуватися до умов реформування освіти.

Посилання

1. Сагач О. Теоретичні засади неперервного професійного зростання вчителів. Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць. 2018. Випуск 25 (2). Частина 1. С. 173–178.
2. Кравченко Г.Ю. Адаптивне управління розвитком інститутів післядипломної педагогічної освіти в Україні : монографія / НАПН України, Ун-т менедж. освіти. Київ : Педагогічна думка, 2015. 300 с.
3. Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. URL: http://www.kharkivosvita.net.ua/files/Rozv_osviti.pdf (дата звернення: 25.08.2020).
4. Медвідь Н.П. Соціально-психологічні особливості атестації керівників сфери державного управління : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2016. 286 с.
5. Пахомова М.В. Удосконалення механізмів державного управління професійним розвитком педагогічних працівників у системі неперервної освіти : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Київ, 2018. 244 с. URL: http://ipk.edu.ua/science/special_vr02 (дата звернення: 25.08.2020).
6. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. Голос України. 2017. № 178–179. C. 10–22.
7. Бережний А.І. Напрями забезпечення модернізації освіти в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=613 (дата звернення: 25.08.2020).
8. Поступна О.В. Організаційно-функціональне вдосконалення механізмів управління вищою освітою на регіональному рівні. Державне будівництво : електронне наукове фахове видання Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/doc/2/31.pdf (дата звернення: 25.08.2020).
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Тимофєєва, І. Б. (2020). ВЗАЄМОДІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ОСВІТИ З ОСВІТНІМИ ЗАКЛАДАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 360-365. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1485