ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • Л. М. Пінчук Запорізький національний університет
Ключові слова: професійна підготовка студентів, ключові компетентності, онлайн- навчання, мотивація, інформаційно-комунікаційна компетентність

Анотація

У статті розглядається проблема підвищення рівня професійної компетенції, розвитку професійно-значущих якостей відповідно до соціальних вимог, умов професійної діяльності і власної програми розвитку майбутніх учителів іноземної мови у процесі дистанційного навчання. Виділено цифрову компетентність як одну з ключових компетенцій. Узагальнено досвід онлайн-занять з англійської мови з використанням навчальних інтернет-ресурсів, визначено особливості професійного самовдосконалення майбутніх вчителів іноземної мови в процесі формування цифрової компетентності під час проведення онлайн-занять з англійської мови з використанням різних навчальних платформ (Moodle, Zoom, Skype), навчальних курсів (FutureLearn, Coursera), інтернет-ресурсів (Hotlist, Treasure Hunt, Subject Sampler, Multimedia Scrapbook, Webquest). Розглянуто основні функції інформаційно-комунікаційних технологій, які використовуються в навчальному процесі. Визначено особливості формування цифрової компетентності майбутніх учителів іноземної мови; розглянуто можливості вивчення іноземних мов за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Виокремлено переваги дистанційного навчання, а саме: навчання в індивідуальному темпі в комфортних умовах, гнучкий режим, можливості для студентів планувати час, місце та тривалість занять та обирати швидкість засвоєння матеріалу залежно від їх особистих потреб. Зазначено деякі недоліки дистанційної форми навчання для окремих студентів у період вимушеної ізоляції під час карантину: відсутність особистого спілкування між студентами і викладачами, якщо студент не мав змоги перейти в режим відеозв’язку; неготовність до суворої самодисципліни, самостійності та самоконтролю в процесі онлайн- навчання; відсутність доступу до якісного інтернету. Успішне онлайн- навчання вимагає сильної мотивації та самоорганізації студентів, розвитку таких особистісних якостей, як відповідальність, уважність, вміння працювати самостійно, систематично та наполегливо. Розвиток цифрової компетентності в майбутніх учителів іноземної мови є однією зі складових частин їхнього професійного самовдосконалення.

Посилання

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 366 с.
2. Каплінський В. Методика викладання у вищій школі. Київ : КНТ, 2019. 225 с.
3. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
4. Фіцула М. Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців. Педагогіка вищої школи : навч. посібник. Київ : Академвидав, 2010. С. 51‒58.
5. Стрельченко Л.В. Розвиток інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх викладачів англійської мови у Великій Британії. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 4 (48). С. 126‒132.
6. Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. URL: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf.
7. Hotlist, Treasure Hunt, Subject Sampler, Multimedia Scrapbook, Webquest. URL: http://isco798.blogspot.com/.
8. Working the Web for Education. URL: https://tommarch.com/writings/theory/.
9. Creating web-based activities for learning. URL: http://faculty.augie.edu/~pchanavan/webactivities.htm.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Пінчук, Л. М. (2020). ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 155-160. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1487