ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

  • Н. А. Перхайло Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Ключові слова: соціальна робота, фахівець із соціальної роботи, професійне спілкування, гендерні особливості професійного спілкування

Анотація

Автор статті порушує проблему оптимізації професійного спілкування фахівців із соціальної роботи шляхом формування комунікативної та гендерної культури. Із цією метою висвітлюються мотиви, завдання, зміст та особливості фахової комунікації в соціальній сфері. Наведена низка труднощів, які ускладнюють професійне спілкування соціальних працівників: широкий спектр завдань та повноважень; складні умови роботи; проблемний контингент; численні конфліктні ситуації; комунікативні маніпуляції; несприйняття суспільством тощо. У статті визначено поняття гендеру в аспекті професійної діяльності та спілкування фахівців соціальних служб, у контексті партнерства суб’єктів соціальної сфери, зокрема чоловіків і жінок, – гендерного партнерства. Професійно-комунікативна культура фахівців із соціальної роботи тісно пов’язана з оволодінням гендерними особливостями спілкування. Серед останніх автор називає розбіжність у меті та мотивах спілкування чоловіків і жінок, відмінність комунікативних стратегій, стилів жіночого й чоловічого спілкування, змістове та мовленнєве наповнення висловлень представників різної статі. Водночас детально охарактеризовані особливості взаємодії у процесі професійного спілкування фахівців із соціальної роботи (встановлення й підтримання контактів, сприймання, зворотний зв’язок тощо). Окрему увагу приділили гендерно маркованим конфронтаційній комунікації, стратегіям ведення дискусії, комунікативним перешкодам (когнітивні, емоційні і поведінкові розходження між статями), шляхам їх подолання та ін. Опанування системи знань про гендерні перетворення у професійній діяльності, зокрема в соціальній сфері, формування в майбутніх фахівців із соціальної роботи комплексу комунікативних умінь і навичок з урахуванням гендерних особливостей спілкування вимагає оновлення системи теоретичної і практичної підготовки студентів у вищій школі. Важливим є завдання підвищення професійної кваліфікації фахівців- практиків, фахової компетентності соціальних працівників шляхом збагачення сучасними інструментами професійної діяльності, зокрема засвоєння відомостей про гендерні особливості спілкування (клієнтів і колег), удосконалення навичок налагодження ефективної взаємодії з ними.

Посилання

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ : Видавничий центр «Академія», 2004. 342 с.
2. Бєссонова О.Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.02.04 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2003. 39 с.
3. Глущенко О.О. Вивчення гендерних особливостей мовлення в історичному аспекті. Наукові праці. Філологія. Літературознавство. 2007. Том 70. Випуск 57. С. 108‒109.
4. Дорошенко С.М. Гендерні особливості спілкування. URL: http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/Philologia /8_100640.doc.htm
5. Кайдалова Л.Г., Пляка Л.В. Психологія спілкування : навчальний посібник. Харків : НФаУ, 2011. 132 с.
6. Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты : монография. Москва : Ин-т социологии РАН, 1999. 155 с.
7. Корнєва Л.М. Гендерний аспект комунікації. Філологічні науки : збірник наук. праць. 2013. Вип. 13. С. 106‒113.
8. Крейдлин Г.Е. Просодика, семантика и прагматика невербального коммуникативного поведения: жесты, позы и знаковые телодвижения женщин и мужчин. Гендер: Язык. Культура. Коммуникация : доклады ІІ Международной конференции 22–23 ноября 2001 г. / Моск. гос. лингвистич. ун-т., Лаб. гендерных исслед. Москва, 2002. С. 14‒26.
9. Перхайло Н.А. Сучасні комунікативні технології в соціальній роботі : навчально-методичний посібник. Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2018. 113 с.
10. Стратегія упровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 2020. URL: https://vseosvita.ua/library/strategia-uprovadzenna-gendernoi-rivnosti-tanediskriminacii-u-sferi-osviti-osvita-gendernij-vimir-2020-22689.html.
11. Формування гендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5–7 грудня, 2002 р. м. Київ. Київ : Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді; Укр. ін-т соц. досліджень, 2002. 222 с.
12. Tannen D. Du kannst mich einfach nicht verstehen. Warum Maenner und Fraue aneinender vorbeireden. Hamburg, 1991. 164 с.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Перхайло, Н. А. (2020). ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 260-265. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1489