DIAGNOSTICS OF THE PUPILS’ LEVEL OF READINESS FOR EXECUTION OF PHYSICS PRACTICAL WORK

  • A.M. Andrieiev
Keywords: semantic element, diagnostics tasks

Abstract

It is offered to diagnose a level of readiness of pupils to performance of work of a physical practical work with the help of system of tasks (as questions or exercises), made on the basis of the isolated semantic elements of a teaching material of the given work.

References

1. Гайдучок Г.М., Нижник В.Г. Фронтальний експеримент з фізики в 7 – 11 класах середньої школи. – К.: Рад. шк., 1989. – 175 с.
2. Головко М.В. Контроль та оцінювання навчальних досягнень: особливості реалізації та шляхи удосконалення в загальноосвітніх навчальних закладах // Збірник наукових праць Кам’нець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії. – Кам’янець-Подільський державний університет, 2003.– 174 с.
3. Грудинін Б. Творчі домашні експериментальні завдання: вивчення МКТ та основ термодинаміки // Фізика та астрономія в школі. – 2003. - №1. – С. 43 – 46.
4. Данилова Т., Мінаєв Ю. Нетрадиційний підхід до формування в учнів середньої школи вмінь, необхідних для виконання експериментальних робіт з фізики //Пед. науки: Зб. наук. пр. – Вип. 15. – Ч.ІІ. – Херсон: Айлант, 2000. – С. 88 – 95.
5. Знаменский П.А. Лабораторные занятия по физике в средней школе, Ч1. – Л.: Учпедгиз, 1955. – 323 с.
6. Коршак Є.В. Навчальний фізичний експеримент в умовах диференційованого вивчення фізики і створення стандартів освіти // Стандарти фізичної освіти в Україні: технологічні аспекти управління навчально-пізнавальною діяльністю: Науково-методичний збірник. – Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1997. – С. 29 – 30.
7. Левшенюк Я.Ф., Левшенюк І.Я. Шляхи удосконалення методики проведення лабораторних робіт // Стандарти фізичної освіти в Україні: технологічні аспекти управління навчально-пізнавальною діяльністю: Науково-методичний збірник. – Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1997. – С. 89 – 90.
8. Ніженець Н. Додаткові завдання до лабораторних робіт з фізики // Фізика та астрономія в школі. – 2001. - №3. – С. 47 – 49.
9. Нурминский И.И., Гладышева Н.К. Статистические закономерности формирования знаний и умений учащихся. – М.: Педагогика, 1991. – 224 с.
10. Рудницька Ж. Розвиток творчих здібностей студентів через активізацію їхньої самостійної роботи // Фізика та астрономія в школі. – 2002. - №3. – С.41 – 43.
11. Физический практикум для классов с углубленным изучением физики: Дидакт. материал: 9-11 кл. /Ю.И. Дик, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов и др.; Под ред. Ю.И. Дика, О.Ф. Кабардина. – М.: Просвещение, 1993. – 208 с.
Published
2005-06-06
How to Cite
Andrieiev, A. (2005). DIAGNOSTICS OF THE PUPILS’ LEVEL OF READINESS FOR EXECUTION OF PHYSICS PRACTICAL WORK. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (1), 5-11. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1662