ASCERTAINING OF HIGH SCHOOL TEACHERS’ KNOWLEDGE AS TO MONITORING OF EDUCATIONAL STUDENTS’ ACHIEVEMENT

  • N. Baydatska
Keywords: monitoring, quality, pedagogical cenditions

Abstract

In this article high school teachers’ knowledge as to the essence of the definition «monitoring» and its peculiarities connected with monitoring investigations application to the high school educational process is lightened up.

References

1. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании – СПб.: Образование-Культура, 1998. – 344 с.
2. Моніторинг якості освіти: методи, форми, організаційне забезпечення. – Херсон: Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів / Укл. А.М. Зубко, Н.В. Товстуха, О.О. Морєв. – 2001. – 50 с.
3. Beeby C.E. (1997). The meaning of evaluation. In current Issues in Education, No. 4: Evaluation (pp.68-78). Wellington: Department of Education.
4. Моніторинг стандартів освіти/ За ред. А. Тайджнмана і Т. Невілла Послтвейта. – Львів: Літопис, 2003. – 328 с.
5. Буркіна Н.С., Лукіна Т.О. Модель моніторингу підготовки учнів // Шкільний світ. – 2001. - №9(89). – С. 2-8.
6. Локшина О. Зовнішнє оцінювання начальних досягнень учнів //Відкритий урок. -2004. - №7-8. – С. 13-26.
7. Сиротинко Г.О. Шляхи оновлення освіти: Науково-методичний аспект. Інформаційно-методичний збірник. – Х.: Видав. гр. «Основа», 2003. – 96 с.
8. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2005. – 239 с.
9. Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
10. The All Nations English Dictionary. Copyright 1992 by All Nations. – 825 p.
11. Рябова З.В. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку (упр. аспект): Дисертація на здоб. наук. ступ. канд. педагог. наук (13.01. 04). – 2004. – 214 с.
12. Цехмістрова Г. С. Ефективність застосування модульного навчання та рейтингової системи контролю знань студентів // Проблеми освіти. – 2001. – Вип. 26. – С. 40 – 53.
13. Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів: Навчальний посібник. – К.: Україна, 1998. – 343 с.
14. Шимків І. Моніторинг якості освіти в європейському контексті // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип.211: Педагогіка та психологія. –Чернівці: Рута, 2004. – С. 194-203.
15. Куликова Л.В. Моніторинг якості освіти самоосвітньої діяльності учнів і вчителя // Управління школою. – 2005. - №16-18. – С. 43-48.
16. Єльнікова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою. – Харків: Крок, 1999. – 219 с.
17. Мокшеев В.А. Организация системы мониторинга в образовании // Школьные технологии. – 2005. - №1. – С. 85-94.
18. Андреев В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития. – Казань: Центр инновационных технологий, 2003. – 608 с.
19. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник, 2001 р. – 608 с.
20. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем.–М.: Педагогика, 1991. - 240 с.
21. Полюк В.С. Організаційно-педагогічні умови контролю навчальної діяльності курсантів вищих військових навчальних закладів // Дис. …канд. пед. наук 13.00.04. – Хмельницький, 2004. – 229 с.
22. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф.образования. – М.: Мастерство, 2002. – 288 с.
23. Севрук А.И. Структура информационного обеспечения управления качеством образования // Школьные технологии. – 2005. - №1. – С. 202-206.
24. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2005. – 239 с.
Published
2006-08-28
How to Cite
Baydatska, N. (2006). ASCERTAINING OF HIGH SCHOOL TEACHERS’ KNOWLEDGE AS TO MONITORING OF EDUCATIONAL STUDENTS’ ACHIEVEMENT. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (1), 5-13. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1706