ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДЕФІНІЦІЇ ТА ПІДГОТОВКА

  • Г.В. Локарєва
Ключові слова: спілкування, професійне спілкування соціального педагога, професійна діяльність, професійна підготовка

Анотація

У статті розглянуто питання підготовки соціального педагога до професійного спілкування як базового компонента його професійної діяльності. Подані деякі підходи до дефініцій поняття “професійне спілкування соціального педагога”, що визначає теоретичну та прикладну сутність вказаної проблеми. Обґрунтовано специфіку представленого виду діяльності фахівця – професійне спілкування як самостійний вид діяльності соціального педагога та як визначальний компонент результатів інших видів його професійної діяльності.

Посилання

1. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д. Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка: Навч. посібник.– К.: ІЗМН, 1997. – 392 с.
2. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. – Владивосток: Из-во Дальневосточного ун-та, 1991. – 263 с.
3. Пехота Е.Н. Индивидуализация професиональной педагогической подготовки учителя: Дис. … док. пед. наук. – К., 1997. – 430 с.
4. Горбунова Н.В. Технология развития и саморозвития культуры професионально-делового общения студентов в процессе обучения в вузе (общепедагогический аспект) : Дис … канд. пед. наук. – Саратов,1999. – 234 с.
5. Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя: Теоретичний та методичний аспекти. – Харків: Основа, 1998. – 298 с.
6. Уваркіна О.В. Формування комунікативної культури студентів вищих медичних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисціплін: Дис… канд. пед. наук. – К., 2003. – 200 с.
7. Лівенцова В.А. Формування культури професійного спілкування у майбутніх менеджерів виробничої сфери: Дис … канд. пед. наук. – К., 2002. – 232 с.
8. Соціальна робота в Україні: Навчальний посібник / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін./ За заг. ред.: І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової.-К.: Наук. світ, 2003. – 233 с.
9. Лактіонова Г.М. Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної роботи з жіночою молоддю в умовах великого міста: Автореф. дис…д-ра. пед. наук. - К., 1999. – 35 с.
10. Яковлев А.И. Социальная работа как особый вид деятельности. Системный характер социальной работы // Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д.Павленок.- М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 16-26.
11. Леонтьев А.А. Психология общения. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Смысл, 1997.- 365 с.
12. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 432 с.
13. Социальная работа / Под общ. ред. В.И. Курбатова. – Ростов на Дону: Феникс, 2000.- 576 с.
14. Яковлев А.И. Социальная работа как особый вид деятельности. Системный характер социальной работы // Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д.Павленок.- М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 16-26.
15. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д. Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка: Навч. посібник.– К.: ІЗМН, 1997. – 392 с.
16. Професійне спілкування (методичні рекомендації на допомогу шкільному практичному психологу) /Укл.: З.І. Білоусова, В.І. Міщик, Н.В. Загорська. – Запоріжжя: ЗДУ, 1992.- 23с.
17. Кравченко Р. Соціальна робота з розумово відсталими людьми: Навчальний посібник. – К., 2001. – 140 с.
18. Мацкевіч Ю.Р. Підготовка соціальних педагогів до роботи з людьми похилого віку: Автореф. дис …канд. пед. наук.: 26. 06. 03 / Луганський гос. пед. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Луганськ, 2003.- 20 с.
Опубліковано
2006-08-28
Як цитувати
Локарєва, Г. (2006). ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДЕФІНІЦІЇ ТА ПІДГОТОВКА. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 94-103. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1718