ДО ПИТАННЯ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

  • Г.П. Бутенко Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
Ключові слова: взаємодія, освітній простір, спілкування, учні

Анотація

У статті розкрита позитивна роль спілкування, що забезпечує зворотній зв’язок від вчителя до учнів, який допомагає стежити за ходом засвоєння компетентностей кожного учня з метою своєчасного внесення коректив.

Посилання

1. Бойко В.М., Дем’яненко Н.М. Філософія освіти як методологія процесу навчання: Матер. Міжнар. науково-прак. конф. – Полтава: ПОІПОПП, 1997. – С. 33-35.
2. Бутенко Г.П. Діагностування навчальних досягнень учнів як простір взаємодії // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наукових праць. Випуск ХХІІ. / За ред. проф. В.І. Сипченка – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2004. – С. 189-193.
3. Гопкінз Дейвід . Оцінювання для розвитку школи : Пер. з англ. Галини Вець. – Львів: Літопис, 2003. – 256 с.
4. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Біб. з освітньої політики / Під. заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 112 с.
5. Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования. Западная философия образования. ХХ век. – СПб.: РХГИ, 2004. – 520 с.
Опубліковано
2007-02-15
Як цитувати
Бутенко, Г. (2007). ДО ПИТАННЯ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 9-14. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1734