САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ШЛЯХ ДО ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

  • Л.Я. Зєня Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
Ключові слова: професійна підготовка, саморозвиток, майбутній учитель, гуманізація освіти

Анотація

Стаття присвячена проблемам професійної підготовки майбутнього вчителя. Автор розглядає розвиток психологічної та особистісної зрілості майбутнього вчителя як передумову його професійного становлення. У статті здійснено аналіз і осмислення результатів дослідження з виявлення рівня самоактуалізації вчителів як чинника існуючих суперечностей між необхідністю оновлення школи і їхньою інтелектуально-психологічною неготовністю до діяльності в нових умовах.

Посилання

1. Асмолов А.Г. Психология личности: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 367с.
2. Богданова М.К. Педагогічні засади формування особистісно зорієнтованого спілкування майбутніх учителів. Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. – Одеса, 2000. – 20 с.
3. Бочелюк В.Й. Психологічна готовність вчителя до особистісно-орієнтованого навчання. Автореф. дис... канд. пед. наук: 19.00.07. – К., 1998. – 17 с.
4. Бужина І.В. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до формування гуманістичних відносин молодших школярів. Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2005. – 43 с.
5. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін.; За ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005. – 327 с.
6. Гаджиева Н.М., Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Основы самосовершенствования: Тренинг самосознания. – Екатеринбург: Деловая книга, 1998. – 144 с.
7. Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття). – К., 1994.
8. Киршбаум Э.И., Еремеева А.И. Психологическая защита. – М.: Смысл, 2000. – 181 с.
9. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 176 с.
10. Концепція педагогічної освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 1999. - №8. – С. 8 – 23.
11. Криулина А.А. Эргодизайн образовательного пространства (Размышления психолога). – М.: ПЕР СЭ, 2003. – 192 с.
12. Левченко Т.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах: Монографія.– Вінниця: Нова книга, 2002 р. – 512 с.
13. Литвиненко С.А. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності. Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – 40 с.
14. Маслоу А. Психология бытия. Пер. с англ. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1997. – 304 с.
15. Микитюк Г.Ю. Взаємини викладачів і студентів як чинник становлення особистості майбутнього вчителя. Автореф. дис... канд. пед. наук: 19.00.07. – К., 2003. – 20 с.
16. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, проекции, практики: Учеб. пособие для студ. психол. фак. вузов. – М.: Издательский центр „Академия”, 2002. – 272 с.
17. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с англ./ Общ. ред. и предисл. Исениной Е.И. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 480 с.
18. Чепелєва Н.В., Повякель Н.І. Психологічна служба у вищих закладах освіти // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – №6. – С.2-4.
19. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.
Опубліковано
2007-02-15
Як цитувати
Зєня, Л. (2007). САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ШЛЯХ ДО ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 63-74. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1742