ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ

  • О.Г. Карпенко Інститут соціальної роботи та управління НПУ ім. М.П. Драгоманова
Ключові слова: модульне навчання, модульні програми, професійно-орієнтована підготовка, структуризація змісту модулів, логіко-структурна організація навчання

Анотація

Стаття розкриває проблемні питання щодо введення та апробування модульного навчання при підготовці соціальних працівників; виявлено та проаналізовано закономірності створення модульної системи на основі окремих теоретичних курсів; розкрито роль структуризації та структурно-логічних схем кожної дисципліни в комплексній підготовці соціального працівника.

Посилання

1. Абдулова О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. – М.: Просвещение, 1990. – 147 с.
2. Алексєєнко Т.А. Формування пізнавальної активності студентів в умовах блокової організації навчання: Дис.....канд. пед. наук: 13.00.01. – К., 1995. – 205 с.
3. Большакова З.М. Истоки современного содержания теории развивающего обучения // Теория и практика развивающего обучения: Сб. статей. ─ Челябинск: Факел, 1998. ─ Вып. 3. ─ С. 8─12.
4. Гуменюк О.Є. Модульно-розвиваюче навчання: соціально-психологічний аспект. – К.: Школяр, 1998. – 112 с.
5. Зеєр Е.Ф. Психология профессий: Учеб. пособие для студентов. – М.: Деловая книга, 2003. – 336 с.
6. Модульна система професійного навчання: концепція, методика, особливості впровадження: Навч. посібник/ Упоряд. А.В. Плахій, А.В. Казановський. – К.: Вид. центр “КТ Київська нотна ф-ка”, 2000. – 284с.
7. Пидкасистый П.И. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы. – М.: Пед. общество России, 1999. – 354 с.
8. Сисоєва С.О. Технологізація освітньої діяльності в умовах непевної рофесійної освіти // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. ─ К.: Віпол, 2000. ─ С.319-363.
9. Тименко В.М. Педагогічні засади соціальної роботи зі студентською молоддю у вищих навчальних закладах США: Дис. ... канд.. пед. наук: 13.00.05.  К., 2005.  185 с.
10. Шевнюк О.Я. Теорія і практика культурологічної освіти майбутніх учителів у вищій школі: Дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2004. – 555 с.
11. Шиян Н.І. Технологія модульно-рейтингового навчання у школі: Дис..... канд.. пед. наук: 13.00.01. – Х., 1999. – 164 с.
12. Юцявичене П.А. Теория и практика модульного обучения. – Каунас: Швиеса, 1989. – 272 с.
Опубліковано
2007-02-15
Як цитувати
Карпенко, О. (2007). ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 74-80. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1743