ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  • О.І. Сібіль Запорізький національний університет
Ключові слова: гуманістична парадигма, особистісно зорієнтована освіта, соціальна адаптивність, професійна компетентність, суб’єктність

Анотація

У статті розглянуті основні принципи реалізації гуманістичної парадигми освіти у вищій школі. Автором визначаються умови педагогічного керівництва процесом особистісного і професійного становлення студентів, детермінанти перетворення саморозвитку студента на процес активної, усвідомленої зміни особистісного статусу відповідно до його можливостей і потреб.

Посилання

1. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К.: Магістр-S, 1996. – С. 7.
2. Гуманизация образования как предмет теоретической рефлексии и практического освоения учителем. – СПб: Мысль, 1997. – С. 10.
3. Бердяев Н.А. Человек и машина // Вопросы философии. – 1989. – №2. – С. 147.
4. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1987. – 354 с.
5. Коршунова Н.Л. Нужна ли педагогике новая парадигма? // Педагогика. – 2002. – №7. – С. 22.
6. Валицкая А.П. Философские основания современной парадигмы образования // Педагогика. – 1997. – №3. – С. 16.
7. Балл Г.О. Проблема гуманізації освіти та деякі напрямки її розв’язання // Зб. Психологічні засади гуманізації загальної середньої освіти. – Рівне, 1995. – С. 10.
8. Сериков В.В. Личностно-ориентированное образование // Педагогика. – 1994. – № 5. – С. 16.
9. Якиманская И.С. Разработка технологии личностно-ориентированного обучения // Вопросы психологии. – 1995. – №2.
10. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного образования // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 12.
11. Малихіна О. Особистісно зорієнтована модель навчання та її аксіологічна сутність. // Рідна школа. – 2002. – №10. – С. 13-16.
12. Загвязинский В.И. Проектирование региональных образовательных систем // Педагогика. – 1999. – №5. – С. 8-13.
13. Кларин М.В. Личностная ориентация в непрерывном образовании.// Педагогика. – 1996. – №2. – С. 14-21.
14. Богомолов А. Сверхзадача образования: Концептуальные подходы к реформированию высшей школы в Украине // Персонал. – 1998. – № 4. – С. 77-81.
15. Савченко С.В. Социализация студенческой молодежи в условиях регионального образовательного пространства. – Луганск: Альма Матер, 2003. – 210 с.
16. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование: Социально-философское исследование. – Запорожье: Просвіта, 2000. – С. 194-195.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Сібіль, О. (2007). ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 185-192. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1849