НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  • Л. І. Ворона Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: позашкілля, позашкільна освіта, заклади позашкільної освіти, нормативно-правове забезпечення, державна політика в галузі позашкільної освіти, освітня політика

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано нормативно-правове забезпечення розвитку та функціонування закладів позашкільної освіти. Автор звертає увагу на важливість і необхідність державного регулювання та державної підтримки розвитку позашкільної освіти в Україні. Основну нормативно-правову базу позашкільної освіти в Україні складають закони України, укази Президента, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерства, рішення органів місцевого самоврядування, накази місцевих органів державної влади. Актуальні нормативно-правові документи з позашкільної освіти автор розділяє на такі блоки: забезпечення прав дітей на позашкільну освіту; національно- патріотичне виховання дітей та учнівської молоді; організація та зміст освітньої діяльності закладів позашкільної освіти; конкурсна діяльність для вихованців, педагогічних працівників та керівників закладів. Стверджується, що розроблена та діюча система нормативно-правового забезпечення позашкільної освіти є гарантом підвищення якості та доступності позашкільної освіти, розширення функцій закладів позашкільної освіти як центрів освітньої, культурної, громадянської діяльності не тільки для учнів та молоді, але й для їх батьків. Освітня політика держави у галузі позашкільної освіти як одного з пріоритетних завдань держави має бути спрямована на розвиток системи позашкільної освіти та мережу закладів позашкільної освіти відповідно до сучасних тенденцій, забезпечення рівного доступу та можливостей дітей на отримання освітніх послуг позашкільної освіти, модернізацію змісту, форм та методів діяльності закладів, забезпечення компетентного складу педагогічних працівників та належного фінансування. На основі зробленого аналізу запропоновано практичні рекомендації, спрямовані на покращення державної політики в галузі позашкілля, що посилить її якість та ефективність.

Посилання

1. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_075.
2. Договір про заснування Європейської Спільноти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017#Text.
3. Європейська соціальна хартія. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text.
4. Загальна декларація прав людини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
5. Законодавчі акти України з питань освіти / Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти. Київ : Парламент. вид-во, 2004. 404 с.
6. Конвенція про права дитини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021.
7. Конституція України // Офіційний сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
8. Міністерство освіти і науки. URL: https://mon.gov.ua›tag›pozashkilna-osvita.
9. Про загальну середню освіту : Закон України від 13 травня 1999 р. № 651-XIV. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua.
10. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua.
11. Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua.
12. Про охорону дитинства : Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402-III. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua.
13. Про позашкільну освіту : Закон України від 22 червня 2000 р. № 1841-III. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua.
14. Стратегія розвитку позашкільної освіти / за ред. О.В. Биковської. Київ : ІВЦ АЛКОН, 2018. 96 с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Ворона, Л. І. (2021). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 11-16. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-01
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ