АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

  • Л. І. Ворона Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: система позашкільної освіти, позашкільна освіта, неформальна освіта, додаткова освіта, позашкільний навчальний заклад, мережа позашкільних навчальних закладів

Анотація

Стаття присвячена вивченню зарубіжного досвіду функціонування позашкілля як унікальної виховної системи підростаючого покоління у вільний від навчання час у різних країнах світу. Автор акцентує увагу на необхідності вдосконалення системи позашкільної освіти та її трансформації в межах Нової української школи, бо саме на позашкільну освіту покладена важлива місія у вихованні учнівської молоді. Виховний процес, як наголошується в Концепції Нової української школи, має стати невід’ємною складовою частиною всього освітнього процесу, проходячи через навчальну діяльність, систему позакласної та позашкільної роботи. Зазначено, що позашкільна освіта повинна стати основою для виховання особистості і має для цього найбільш сприятливе середовище – добровільність навчання, вільний вибір напряму діяльності. У системі позашкілля вагому роль відіграє виховна робота як організований процес, який спрямований на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості. Наголошено, що умовах формування Нової української школи завданням виховання та навчання в закладах позашкільної освіти є створення таких умов, за яких може розвинутися людина європейського мислення, тому дослідження системи позашкільної освіти в різних країнах є актуальним для вітчизняної педагогічної науки. Нині проблема організації вільного від навчання часу дітей набула особливої актуальності і визначає молодіжну політику багатьох країн світу. У статті проаналізовано й узагальнено досвід організації діяльності та функціонування закладів позашкільної освіти зарубіжних країн, встановлено шляхи імплементацій кращих практик у систему позашкілля України. Позашкільна освіта різних країн відрізняється назвою, змістом, структурою, але має спільну мету – організувати діяльність дітей у вільний час, забезпечити реалізацію потреб, запитів та інтересів учнів у самореалізації, соціалізації, включення в суспільні відносини, розвивати творчі здібності у сфері культури, мистецтва, техніки, туризму та краєзнавства, екології, спорту, наукових знань.

Посилання

1. Биковська О.В. Порівняльний аналіз системи позашкільної освіти України і Польщі. Теоретико-методологічні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних закладів : матеріали наук.-практ. конф. К. : Грамота, 2006, Ч. І. С. 58–72.
2. Конвенція ООН про права дитини. URL: http:/www.un.org.ua/images/documents/3719/convention_small_final.pdf.
3. Компанієць О. Система неформальної освіти в Ізраїлі URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/.
4. Науменко Р.А. Позашкільна освіта в Україні та в країнах Європи: порівняльний аспект. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2006-2/txts/GALUZEVE%5C06nraepa .pdf.
5. Позашкільна освіта, 2018: десять перемог. URL: https://www.ukrinform.ua/.../2604864-pozaskilnaosvita-2018-desat- peremog.html.
6. Позашкільна освіта в розвитку держав. Позашкілля. 2016, № 7. С. 4–6.
7. Позашкільна освіта: досвід Болгарії. URL: htts://upmp.nevs.
8. Позашкільна освіта: Китай, Японія і Франція. Позашкілля. 2014, № 8. С. 6–8.
9. Покровськ: новий погляд на позашкілля. URL: htts//www.pokrovsk.citi.
Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Ворона, Л. І. (2021). АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(3), 13-18. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-3-1-02
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ