СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Г. І. Крохмальна Львівський національний університет імені Івана Франка
  • С. П. Кость Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: освітній процес, дистанційна освіта, електронні дистанційні курси, технічні засоби навчання, педагогічна комунікація, онлайн- спілкування

Анотація

У статті порушено проблему активного упровадження технологій дистанційного навчання. Сучасний етап освітнього життя характеризується активним упровадженням технологій дистанційного навчання. Світова пандемія стала каталізатором, який миттєво посилив виклики, що стояли перед освітніми закладами України. Потребують чіткої ідентифікації два терміни «дистанційне навчання» та «дистанційна освіта». Дистанційне навчання трактують як взаємодію викладача і студента між собою на відстані, дистанційну ж освіту – як освіту, реалізовану за допомогою дистанційного навчання. Дистанційна форма навчання має ряд беззаперечних переваг. Здобувач вищої освіти може навчатися у зручний для нього час, звичному оточенні та у відносно автономному темпі. Головною рисою використання дистанційного навчання у ЗВО є забезпечення доступу до електронних освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж. Відповідно, часто постає проблема відсутності якісних засобів (мікрофонів і камер) для стабільного відеозв’язку в обох сторін навчального процесу. Важливим питанням є підготовка викладача до роботи у системі дистанційної освіти, оскільки її зміст та форма суттєво відрізняються від традиційної. З переходом на дистанційне навчання необхідно змінювати структуру, зміст навчальних планів і методів викладання, що потребують адаптації до такого навчання. Викладачам потрібно висвітлювати всі навчально-методичні матеріали, матеріали дисциплін в системі електронного навчання, створюючи електронні курси. Дистанційне навчання диктує нову роль викладача, висуває принципово інші комунікативні характеристики щодо викладача і студента. Зустрічаються проблемні ситуації, пов’язані із дистанційним оцінюванням знань. Під час «віддалених» форм перевірки знань практично неможливо ідентифікувати особу, яка перебуває по той бік монітору. Успішність дистанційного навчання залежить і від уміння студентів до самоорганізації. Деякі студенти проявили нездатність до самоорганізації та самонавчання. Отже, вчені висувають вимоги до змін, які потрібно вносити в освітній процес під час дистанційного навчання: забезпечення засобів для дистанційного формату роботи викладача та підготовка педагога до такої роботи, зміна змісту навчальних планів і методів викладання, удосконалення педагогічної комунікації дистанційного навчання.

Посилання

1. Богачков Ю. Персональний досвід дистанційного викладання Ю.М. Богачкова в НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського. Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. / Екстрене дистанційне навчання в Україні : Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка. Харків : Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. С. 119–128.
2. Волобуєва Т.Б. Самовчитель з організації дистанційної освіти. Харків, 2010. 256 с.
3. Клокар Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації. Шлях освіти. 2007. № 4 (46). С. 38–41.
4. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України 20 грудня 2000 р.). URL: http://www.osvita.org.ua/distance /pravo/00.html.
5. Крохмальна Г. Лекція як функціональний елемент сучасної науково-педагогічної комунікації (вимоги, особливості і перспективи). Вісник педагогічний. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2018. Випуск 33. С. 126–134.
6. Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. Екстрене дистанційне навчання. Екстрене дистанційне навчання в Україні : Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка. Харків : 2020. С. 5–29.
7. Рязанцева О.В. Уміння викладача дистанційної системи освіти, необхідні для успішної комунікативної взаємодії з учасниками навчального процесу. Молодий вчений. 2016. №12. С. 531–535.
8. Технологія створення дистанційного курсу: Навчальний посібник / За ред. В.Ю. Бикова та В.М. Кухаренка. Київ : Міленіум, 2008. 324 с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Крохмальна, Г. І., & Кость, С. П. (2021). СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 244-250. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-38