ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Ключові слова: управлінська діяльність, європейський науково-освітній простір, кластеризація, комерціалізація освіти, консалтинг, трансфер-центр, центр випереджальної підготовки та перепідготовки фахівців

Анотація

Актуальність статті зумовлена необхідністю підвищення ефективності управлінської діяльності керівників закладів вищої освіти в умовах її модернізації. Мета статті – теоретично обґрунтувати пріоритетні напрями підвищення ефективності управлінської діяльності керівників освітніх закладів, визна- чити шляхи їх практичної реалізації в умовах модернізації вищої освіти. У змісті статті висвітлюється спрямованість управлінської діяльності керівників закладів вищої освіти на реалізацію інноваційної моделі, що передбачає інтеграцію науки, освіти, виробництва і бізнесу. Розкриваються такі шляхи підвищення ефективності управлінської діяльності керівників університетів, як інтеграція в європейський науково-освітній простір, який розвивається у напрямах інтернаціоналізації освітньої та науково- дослідницької діяльності закладів вищої освіти, впровадження новітніх форм управлінської діяльності вищої школи, трансферу технологій, кластеризації, комерціалізації, консалтингу, бізнес-інкубатору, центру випереджальної професійної підготовки та перепідготовки фахівців, творчих лабораторій і медіастудій. Розглядаються особливості сучасних форм організації освітньої діяльності університетів – дуального навчання, демонстраційного іспиту, коворкінгу. Результати дослідження. Нами проведена розробка інноваційної моделі інтеграції науки, освіти, виробництва і бізнесу, підготований проєкт розвитку дуальної форми навчання в Університеті державної фіскальної служби України. Висновки. Підвищення ефективності управлінської діяльності керівників закладів вищої освіти досягається завдяки комплексному використанню новітніх наукових, технічних і освітніх проєктів, удосконаленню структурної організації ЗВО, практичній реалізації інноваційних моделей модернізації вищої школи, створенню нових бізнес-структур, інформаційно-консультативних і ресурсних центрів. Комплексний функціонал управлінської діяльності керівників ЗВО сприяє прискоренню процесу перетворення реальних знань у технологічні нововведення та інноваційні продукти, надає можливість сконцентрувати фінансові та матеріальні ресурси на інтенсифікації інноваційної діяльності закладів вищої освіти. Для успішного функціонування інноваційної продукції в галузі вищої освіти необхідно виробити ефективний організаційно- економічний механізм взаємодії двох складових – попиту та пропозиції – ключового інструменту, що визначає якість вищої освіти та способи її трансформації в умовах ринкової економіки.

Посилання

1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 37–38. Ст. 2004. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
2. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015. № 848. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua.
3. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002. № 40-ІV. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua.
4. Дєніжна С.О. Цифрові трансформації освітнього процесу вищої школи. Збірник тез Міжнародного податкового конгресу «Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки» (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.). Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 1418 с. C. 707–711. Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 163).
5. Дєніжна С.О. Організація діяльності університетів із запобігання психічних розладів у студентської молоді в період пандемії. С.О. Дєніжна, М.О. Сова. Post-traumatic stress disorder//II international anterdisciplinary assembly, October 22-24, 2020, Kyiv, Ukrane. Evropean humanities studies: state and society, Issue 3 (II), 2020 – Polska Akademia Nauk (Przedstawiciecielstwo w Kijowe), pl.Defilad 1, 00-901 Warszawa, Poland, P. 150-165.
6. Загородній А.Г. Чи потрібен Україні Академічний університет? А.Г. Загородній, О.А. Кордюк, В.М. Шадура. Дзеркало тижня. 2016. № 21 (11–18 червня 2016 р.).
7. Інноваційні дослідницькі університети як чинник модернізації освітньо-наукової сфери та розбудови суспільства знань. Національний інститут стратегічних досліджень : Аналітична записка. URL: http://niss.gov.ua.
8. Кожем’якіна С.М. Інноваційна діяльність вищих навчальних закладів України: макроекономічна оцінка. Ефективна економіка. № 6, 2016. С. 46–54
9. Корсунский С.В. Инновационный бизнес как честный способ добычи денег из технологий. Наука та інновації. 2007. Т. 3. № 3. С. 68–71.
10. Неборский Е.В. Реконструирование модели университета: переход к формату 4.0. Интернет-журнал «Мир науки». 2017. Т. 5, № 4. C. 50–60
11. Пєтухова І.О. Проблеми і перспективи сучасної вітчизняної вищої освіти в контексті порівняльного аналізу болонської та української освітніх моделей. Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матеріалів всеукраїнського круглого столу. Київ : КНУБА, 2018. С. 244–249.
12. Сова М.О. Проблеми розвитку вищої освіти України у контексті євроінтеграції. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. К. : Гнозис. Додаток 4, т. П (14). 2009. С. 113–117.
13. Університет у національній інноваційній системі : монографія /авторський колектив: Мешко Н.П., Поляков М.В., Суліма Є.М. Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2012. 434 с.
14. Суліма Є.М. Невідкладні завдання системи вищої освіти на новому етапі Болонського процесу. Вища школа : науково-практичне видання. № 11. 2010. C. 5–13.
15. Суліма Є.М. Проєктування стратегії розвитку вищої освіти як засіб модернізації освітньої галузі України на 2021–2031 рр. Вісник Запорізького Національного університету. Серія «Педагогічні науки», № 2, 2020. С. 176–187.
16. Neborsky E.V., Boguslavsky M.V., Ladyzhets N.S., Naumova T.A. Digital Transformation of Higher Education: International Trends. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. International Scientific Conference “Digitalization of Education: History, Trends and Prospects” (DETP 2020). 2020. Vol. 437. P. 398–403.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Суліма, Є. М., & Дєніжна, С. О. (2021). ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 17-26. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-02
Розділ
РОЗДІЛ VI. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ