ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційне навчання в умовах карантину, онлайн-ресурс, онлайн- платформа, технічне забезпечення навчання, мотивація навчання, успішність навчання, задоволення навчанням

Анотація

Статтю присвячено проблемі дистанційної освіти в умовах жорсткого карантину, а саме мотивації до навчання і виховання в умовах пандемії. Метою статті було дослідження змін у мотиваційній сфері студентів у зв’язку з переходом на дистанційну форму навчання. Автором проаналізовано вітчизняний та зарубіжний педагогічний досвід дистанційної освіти. З’ясовано, що щорічно збільшується кількість студентів, задіяних у дистанційному навчанні, зростає кількість нової інформації, електронних порталів та вебресурсів. Авторкою акцентовано увагу на принципах, покладених в основу освіти. Охарактеризовано принцип стимулювання і мотивації позитивного відношення учнів до навчання. Визначено поняття мотивації та проаналізовано основні дослідження із цієї теми. З’ясовано, що адаптація до нових сучасних інформаційних технологій вимагає формування різноманітних видів професійної та особистісної компетенцій. Обґрунтовано теоретичні методи дослідження: аналіз наукової та навчально-методичної літератури для пояснення теоретико-методологічних основ дослідження, опитування, аналіз продуктів педагогічної діяльності студентів. Для проведення дослідження розроблено анкету, яка складалася з п’яти питань і давала змогу виявити важливі для дослідження позиції: задоволення навчанням, проблеми у дистанційному навчанні, частота їх виникнення, динаміка успішності студентів, аналіз різних форм навчання. Проаналізовано, як змінилася мотивація студентів першого та п’ятого курсів під час переходу до дистанційної форми навчання. З’ясовано причини цих змін. Установлено, що мотивація студентів першого курсу залежить від особистісних якостей і здібностей до навчання, від можливості підтримувати контакт із викладачем та перебувати у групі однолітків. Виявлено основні проблеми, з якими стикаються студенти під час дистанційної освіти, проаналізовано частоту їх виникнення та намічено перспективи подальшого дослідження проблеми дистанційної освіти. Перспективними напрямами, на думку авторки, є дослідження проблеми систематизації та структурування навчального матеріалу на інформаційних порталах, формування певних особистісних компетенцій студентів і викладачів.

Посилання

1. Вдовенко І.С. Використання мережі Інтернет у навчальному процесі вищих навчальних закладів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». 2010. № 137. С. 7–10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_137_4.
2. Горбатюк Р., Туранов Ю., Рак В. Використання ресурсів мережі Інтернет студентами педагогічного вищого навчального закладу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки:реалії та перспективи. 2015. Вип. 51. С. 80–86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2015_51_17.
3. Городинська І.В., Грабовський Ю.А. Особливості прояву мотивації юних спортсменів до занять спортивним туризмом різної спрямованості. Педагогічні науки. 2020. Вип. 91. С. 29–35. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2020-91-4.
4. Декусар Г.Г. Аналіз розвитку дистанційного навчання як сучасної форми інформаційно-освітнього середовища. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. 2020. Вип. 2(131). С. 80–86.
5. Іваненко С.В., Тищенко В.О. Інтерактивні технології дистанційного навчання в умовах пандемії. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. 2020. Вип. 2(131). С. 23–30.
6. Кудринська Х.В. Мотиваційні способи розвитку іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх програмістів. Педагогічні науки. 2020. Вип. 91. С. 74–80. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2020-91-10.
7. Кузнецова О.В. Дистанционное обучение: за и против. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 8–2. С. 362–364.URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=7101 (дата звернення: 18.01.2021).
8. Новікова В.Є. Стан сформованості мотиваційно-ціннісної компоненти професійної компетентності фахівців переробних і харчових виробництв. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. 2020. Вип. 1(130). С. 107–113. DOI: https://doi.org/10.24195/2617-6688-2020-1-14.
9. Носкова М.В., Шуплат Ф.І. Оцінювання ефективності впровадження змішаного навчання в умовах сучасного освітнього процесу. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. 2020. Вип. 2(131). С. 38–44. DOI: https://doi.org/10.24195/2617-6688-2020-2-5.
10. Рудичик О.М. Предметно-мовне інтегроване навчання як засіб підвищення мотивації до навчання. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. 2020. Вип. 2(131). С. 116–121. DOI: https://doi.org/10.24195/2617-6688-2020-2-15.
11. Турок О.С. Екологічна освіта в умовах дистанційного навчання під час карантину в середніх школах Словацької Республіки. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. 2020. Вип. 3(132). С. 159–165. DOI: https://doi.org/10.24195/2617-6688-2020-3-18.
12. Опанасенко Я. Особливості педагогічної компетентності викладача в умовах дистанційної освіти в Україні. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. 2020. Вип. 4(133). С. 15–21.
13. Gilman, R., & Anderman, E. (2006). Motivation and its relevance to school psychology: An introduction to the special issue. Journal of School Psychology. № 44. Р. 325–329; URL: [Web of Science ®].
14. Monica Turturean. Current sssues of motivation-smplications for an education of excellence. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2013. № 92. Р. 968–972. URL: https://eric.ed.gov/?id=ED541206.
15. Murphy, K., & Alexander, P. (2000). A motivated exploration at motivation terminology. Contemporary Educational Psychology. № 25. Р. 3–53. URL: [Web of Science ®]
16. Rosenzweig, E.Q., & Wigfield, A. (2016). STEM motivation interventions for adolescents: A promising start, but further to go. Educational Psychologist. № 51(2). Р. 146–163. URL: [Web of Science ®]
17. Walkington, C. (2013). Using adaptive learning technologies to personalize instruction to student interests: The impact of relevant contexts on performance and learning outcomes. Journal of Educational Psychology. № 105(4). Р. 932–945. URL: [Web of Science ®]
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Шиліна, Н. Є. (2021). ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 193-199. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-30