РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: післядипломна освіта, курси підвищення кваліфікації, фаховий спецкурс, технологічна компетентність, художньо- естетичний напрям

Анотація

У статті здійснено аналіз проблеми розвитку професійної компетентно- сті педагогів закладів дошкільної освіти в умовах дистанційного нав- чання. Констатовано, що віддалений режим навчання в умовах карантину 2020–2021 рр. зумовив повний перехід післядипломної педагогічної освіти на дистанційний формат, що дало змогу виявити проблеми, які перешкоджають забезпеченню якісного розвитку професійної компе- тентності педагогів закладів дошкільної освіти. Проаналізовано під- ходи до визначення професійної компетентності педагога. Охарактери- зовано професійну компетентність педагога закладу дошкільної освіти як комплексну систему, яка складається з гуманістичних ціннісних орі- єнтацій, віри в потенціал кожної дитини, сукупності психолого-педаго- гічної, технологічної, культурологічної компетентностей та професійно значущих особистих якостей. Зазначено, що дистанційний формат викликав у слухачів під час навчання на фахових спецкурсах труднощі, які пов’язані з виконанням операційних дій, набуттям технологічних умінь і навичок. Висвітлено результати опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації щодо дистанційного навчання. Визначено та охарактеризовано форми творчої активності дистанційного навчання на фаховому спецкурсі художньо-естетичного напряму. Зазначено про вплив ігрових прийомів і вправ із розвитку асоціативного та дивергент- ного мислення, діяльнісного підходу у вирішенні проблемних питань, проєктної діяльності в сесійних залах платформи Zoom. Ефективною формою вдосконалення технологічного складника професійної компе- тентності педагогів закладів дошкільної освіти визначено вебресурс «Технопарк художньо-педагогічних ідей» із базою педагогічної інно- ватики практиків Запорізької області та виконання слухачами худож- ньо-творчої роботи під час самостійного опанування навчально-мето- дичного комплексу спецкурсу. Зроблено висновок щодо запровадження діяльнісного підходу в дистанційну форму викладання фахового спецкурсу та його впливу на підвищення комунікативної та худож- ньо-творчої активності слухачів курсів підвищення кваліфікації, удоско- налення професійної компетентності з реалізації практичного складника в опануванні арт-технології, прийомів художньо-творчого самовира- ження, використання традиційних і нетрадиційних технік зображення.

Посилання

1. Весприймі Ч., Якимович О. Чинники впливу на розвиток професійної компетентності педагогів у системі дошкільної освіти. Педагогічні інновації у фаховій освіті. 2018. Вип. 1(9). С. 5–8.
2. Захар О. Особливості застосування технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. 2015. URL: (дата звернення: 08.05.21).
3. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку / НАПН України. Київ : Ференець В.Б., 2020. 44 с
4. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / за заг. ред. В.Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка, 2016. 448 с.
5. Пастушенко Л.А. Розвиток професійної компетентності майбутнього вчителя музики як педагогічна проблема. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, 16–17 жовтня 2014 р. Київ, 2014. С. 650–660.
6. Постанова Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.05.21).
7. Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 494. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/494-2011-%D0%BF (дата звернення: 08.05.21).
8. Шевченко І.А., Богар Н.В., Когут Т.П. Реалізація інноваційних підходів до формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу школи-гімназії : методичний посібник. Вінниця : ВАНО, 2016. 202 с.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Шульга, Л. М. (2021). РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 200-205. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-31