DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

Keywords: postgraduate education, advanced training courses, professional special course, technological competence, artistic and aesthetic direction

Abstract

The article analyzes the problem of developing the professional competence of teachers of preschool education in terms of distance learning. It stated that the long-term training regime in the conditions of quarantine in 2020-2021 led to the full transition of postgraduate pedagogical education to distance learning, which allowed identifying problems that hinder the quality development of professional competence of teachers of preschool education. Approaches in determining the professional competence of a teacher analyzed. The professional competence of a preschool teacher characterized as a complex system consisting of humanistic value orientations, belief in the potential of each child, a set of psychological and pedagogical, technological, cultural competences and professionally significant personal qualities. The author notes that the remote format caused students during training in professional special courses difficulties associated with the implementation of operational actions, the acquisition of technological skills and abilities. The results of the survey of students of advanced training courses in distance learning highlighted. The forms of creative activity of distance learning at the professional special course of artistic and aesthetic orientation are determined and characterized. The influence of game techniques and exercises on the development of associative and divergent thinking is named; activity approach in solving problematic issues; project activities in the session halls of the Zoom platform. An effective form of improving the technological component of professional competence of preschool teachers is a web resource "Technopark of artistic and pedagogical ideas" with a base of pedagogical innovation of practitioners of Zaporozhye region and students performing artistic and creative work during self-study of the special course. It is concluded that the introduction of the activity approach in the distance form of teaching a professional special course and its impact on improving the communicative and artistic activity of students of advanced training courses, improving professional competence in implementing the practical component in mastering art technology, techniques of artistic expression, use of traditional and non-traditional imaging techniques.

References

1. Весприймі Ч., Якимович О. Чинники впливу на розвиток професійної компетентності педагогів у системі дошкільної освіти. Педагогічні інновації у фаховій освіті. 2018. Вип. 1(9). С. 5–8.
2. Захар О. Особливості застосування технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. 2015. URL: (дата звернення: 08.05.21).
3. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку / НАПН України. Київ : Ференець В.Б., 2020. 44 с
4. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / за заг. ред. В.Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка, 2016. 448 с.
5. Пастушенко Л.А. Розвиток професійної компетентності майбутнього вчителя музики як педагогічна проблема. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, 16–17 жовтня 2014 р. Київ, 2014. С. 650–660.
6. Постанова Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.05.21).
7. Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 494. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/494-2011-%D0%BF (дата звернення: 08.05.21).
8. Шевченко І.А., Богар Н.В., Когут Т.П. Реалізація інноваційних підходів до формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу школи-гімназії : методичний посібник. Вінниця : ВАНО, 2016. 202 с.
Published
2021-09-08
How to Cite
Shulga, L. M. (2021). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , 2(1), 200-205. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-31