ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (НА МАТЕРИАЛІ ТЕРМІНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА)

Ключові слова: інтерактивна вправа, рольова гра, термінологія будівництва, російська мова як іноземна, ситуативні завдання

Анотація

У процесі вивчення термінології актуальним є розроблення різно- манітних інтерактивних технологій та використання ігор, що забез- печує студентам-іноземцям усебічний розвиток мовлення в умовах, наближених до реальних, розуміння важливості правильного викори- стання термінолексем. Організація інтерактивного навчання перед- бачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, проведення дебатів, дискусій, спільне вирішення проблеми на основі аналізу відповідної ситуації. Ігри – один із найактивніших методів навчання мови, який забез- печує розвиток мовлення, формування та вдосконалення умінь і нави- чок комунікації в різноманітних близьких до реальних ситуаціях, сприяє підвищенню зацікавленості студентів у вивченні спеціальної лексики, зокрема термінології. Викладач у грі може бути керівником і режисером, виконувати функції одного з гравців, бути стороннім спо- стерігачем. У статті проаналізовано методи та прийоми використання інтерак- тивних вправ та ігор у процесі вивчення спеціальної лексики росій- ської мови. Подано та обґрунтовано найдоцільніші та найефективніші комунікативні завдання для засвоєння термінології будівництва на заняттях з іноземцями. Заняття з мови як іноземної потрібно будувати так, щоб кожен із запропонованих видів роботи виконував свою роль у формуванні певного комунікативного вміння, щоб студенти успішно оволоділи і діалогічним, і монологічним мовленням, спираючись на знання гра- матики, підвищували рівень культури мовлення в різних ситуаціях спілкування. Коли в навчанні мови як іноземної застосовувати інтерактивні ігри, то це позитивно впливає на весь навчально-виховний процес, оскільки вони дають змогу залучити кожного учасника до обговорення про- блеми. Це сприяє розвитку критичного мислення, уміння відстоювати свою позицію. Іноземці набувають навичок співпраці, колективного пошуку рішень, беруть активну участь у навчанні та передаванні своїх знань іншим людям. На основі використання ігор забезпечується інте- грація теорії та практики, набувається досвід у вирішенні проблемних завдань, забезпечується інтенсивний обмін досвідом і знаннями між учасниками команд і можливість порівняти свої знання і дії з іншими, а також уміння координувати ці дії.

Посилання

1. Ампілогова Л.А. Інтерактивні технології. Завуч. 2004. № 30. С. 13–15.
2. Васильєва Н.С. Застосування інтерактивних методів навчаня на уроках предметів гуманітарного циклу. Управліня школою. 2005. № 34. С. 18–22.
3. Вишнякова Л.Г. Использование деловых игр в преподавании русского языка как иностранного. Москва : Издательство Московского университета, 1987. 110 с.
4. Інтерактивні технології на уроках української словесності / Укл. Р. Орищин. Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. 106 с.
5. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : методичний посібник / Укл. : О. Пометун, Л. Пироженко. Київ : А.С.К., 2002. 136 с.
6. Когут О.І. Інтерактивні технології навчання. Тернопіль : Астон, 2005. 203 с.
7. Щербина В.І. Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури. Харків : Основа, 2005. 96 с.
Опубліковано
2021-11-12
Як цитувати
Яремчук, С. М. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (НА МАТЕРИАЛІ ТЕРМІНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА). Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 75-79. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-2-11
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)