CONTENT OF FORMATION OF TOLERANCE OF FUTURE OFFICERS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE IN MILITARY INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

Keywords: components, levels, indicators, stages of tolerance formation, educational process

Abstract

The article substantiates the urgency of forming tolerance of future officers of the National Guard of Ukraine in the higher military educational institution. The structure of tolerance of future officers of the National Guard of Ukraine is determined, the process of its formation and the main stages of its formation in the higher military educational institution are modeled. Based on the analysis of the contents of tolerance of different activities, describing researchers, focusing on the content of the psychogram of a serviceman of the National Guard of Ukraine and questionnaire on the author’s questionnaire “Status of tolerance of the officer of the National Guard of Ukraine” identified components and criteria of tolerance structure of the future officer of the National Guard of Ukraine, namely: cognitive, emotionally -volitional and activity. The components of tolerance of the future officer of the National Guard of Ukraine are closely interrelated and forms the complex of cognitive, emotional, and behavioral characteristics of professional. It is noted that each of characteristics contains motivational signs of professional self-realization of the officer of the National Guard of Ukraine. Based on this, the levels of tolerance of future officers of the National Guard of Ukraine (medium, high, low) are characterized and determined. Formation of tolerance of future officers of the National Guard of Ukraine is offered to introduce in educational process of the higher military educational institution at certain stages. They are cognitive, emotionally-volitional, activity. Implemented stages involve the formation of tolerance in the study of humanities; special disciplines; in the process of practice and internship; in the process of extracurricular activities and provide for the creation of appropriate conditions, as: the creation of the tolerant educational environment, training of lecturers and officers of structural units for the formation of tolerance; preparation of highquality educational and methodical support. It is indicated, that the steps include conducting classroom and extracurricular educational programs, training and the formation of tolerance, defined as a purposeful step by step process of formation of professionally important qualities of future officers of the National Guard of Ukraine during their studies in higher military educational institutions.

References

1. Аніщенко В.О. Теоретичні і методичні засади ступеневої професійної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 ; Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2020. 515 с.
2. Анцыферова Л.И. К психологии личности как развивающейся системе. Психология формирования и развития личности / под ред. Л.И. Анцыферовой. Москва : Наука. 1981. С. 3–19.
3. Гнатовська К.С. Інформаційні технології як засіб формування толерантності в сучасному суспільстві. Освітні обрії. 2020. № 2 (51). С. 12–14.
4. Денисенко Є.В. Формування адміністративно-управлінської культури майбутніх офіцерів Національної гвардії України у процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 ; Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2018. 239 с.
5. Декларація принципів толерантності від 16.11.1995 № 995_503. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503 (дата звернення: 04.07.2021).
6. Желясков В.Я. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах до професійної комунікативної взаємодії : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 ; Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2020. 544 с.
7. Звєрєва І.Д., Коваль Л.Г., Фролов П.Д. Діагностика моральної вихованості школярів : метод. посіб. Київ : ІСДО, 1995. 156 с.
8. Маркарян А.А. Педагогическое сопровождение развития толерантности в межличностном взаимодействии военнослужащих по призыву : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01. Астрахань, 2010. 25 с.
9. Монахов Н.И. Изучение эффективности воспитания: теория и методика: опыт экспериментального исследования : монография. Москва : Педагогика, 1981. 144 с.
10. Морозов А.А. Влияние толерантносты на принятие управленчиских решений военнослужащими : автореф. ... канд. псих. наук : 19.00.01. Минск, 2019. 30 с.
11. Посохова Я.С. Толерантність у діяльності сучасного правоохоронця. Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико -правові проблеми : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків : ХНУВС, 2015. С. 235–239.
12. Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18 (дата звернення: 15.07.2021).
13. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 04.07.2021).
14. Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти : сумісний наказ МОН України і МО України від 15.08.2018 р. № 910/412. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1229-18#Text (дата звернення: 04.07.2021).
15. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 253 «Військове управління» (за видами збройних сил) для першого рівня вищої освіти : Наказ МОН України від 29.10.2018 р. № 1168 /МОН України. URL: https://mon.gov.ua (дата звернення: 04.07.2021).
16. Приходько І.І., Мацегора Я.В., Колесніченко О.С., Юр’єва Н.В. Професіографія службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України : монографія. Харків : НАНГУ, 2017. 153 с.
17. Словник української мови : в 11т. / за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 7. С. 343.
18. Тробюк Н.Ю. Толерантність як професійно важлива якість майбутніх офіцерів Національної гвардії України. «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній̆ школах : Збірник наукових праць Класичного приватного університету. Запоріжжя : КПУ, 2020. № 70. С. 161–166.
19. Тробюк Н., Дем’янишин В., Гончар В. Формування толерантності майбутніх офіцерів Національної гвардії України як науково-педагогічна проблема. Молодь і ринок. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. 2019. Вип. № 10. С. 140–146.
20. Тушко К.Ю. Система підготовки майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до професійної взаємодії : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 ; Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2020. 543 с.
21. Фомина М. Ф. Формирование толерантности курсантов военного вуза как фактора их профессиональной социализации. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». 2009. Вып. 2 (44). С. 153–157.
22. Чуйко Г.В., Чаплак Я.В. Толерантність у житті людини і суспільства. Psychological Journal. 2020. Volume 6. Issue 2. С. 29–42.
Published
2021-11-15
How to Cite
Trobiuk, N. I., & Zinchenko, V. P. (2021). CONTENT OF FORMATION OF TOLERANCE OF FUTURE OFFICERS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE IN MILITARY INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (2), 188-196. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-2-30
Section
SECTION VII. THEORY AND METHODOLOGY OF UPBRINGING