ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕБКВЕСТУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Ключові слова: освітні технології, вебквест, активне навчання, навчально-ігрова технологія, Інтернет-серфінг, природничі дисципліни, програма реалізації вебвесту.

Анотація

Статтю присвячено популярній в освітньому середовищі вебквест- технології, що належить до сучасних педагогічних стратегій ефективного використання Інтернету. Загальні теоретичні та практичні аспекти впровадження технології вебквесту в навчання є об’єктом дослідження як закордонних, так і вітчизняних науковців. Зазначено, що основною тенденцією сучасної освіти є використання різних технологій для вдосконалення процесу навчання. Особлива роль серед них належить навчально-ігровим та цифровим технологіям, які забезпечують активну взаємодію педагога зі студентами, посилення їхньої мотивації, підвищення рівня задоволення від навчання. Усі можливості активного навчання вдало інтегровані вебквест-технологією. Проаналізовано зміст поняття вебквесту, запропоноване різними науковцями. Визначено, що вебквест – навчально-ігрова технологія, що має конкретні завдання відповідно до ігрового задуму та чітких правил, орієнтована на досягнення навчальної мети, отримання запланованого освітнього результату під керівництвом викладача завдяки Інтернет- серфінгу. Акцентовано на ретельному проєктуванні вебквесту за допомогою сучасних цифрових технологій для забезпечення його освітнього спрямування та організації педагогом ігрового простору. Представлено досвід упровадження вебквесту в освітню практику закладу фахової передвищої освіти в процесі вивчення природничих дисциплін. Наголошено на особливостях природничого вебквесту. Обґрунтовано вибір корпоративної платформи Google Workspace для розміщення завдань вебквесту, яка дає можливість організувати ефективну взаємодію всіх учасників освітнього процесу, спланувати спільну роботу, ефективно розподілити ресурси та забезпечити необхідними інструментами вирішення будь-яких навчальних завдань. Детально розглянуто етап попереднього планування, формування програми реалізації, наведено приклади завдань та формат презентації спільної роботи. Окреслено перспективи впровадження вебквестингу для підвищення якості освітнього процесу та формування системи soft skills майбутнього педагога.

Посилання

1. Багузина Е. И. Веб-квест-технология как дидактическое средство формирования иноязычной коммуникативной компетентности : дис. … кандидата пед. наук: 13.00.01. Москва, 2011. 238 c.
2. Исакова Г. С. Формирование организационной культуры обучающихся колледжа с использованием электронных ресурсов : автореф. дис. ... канд пед. наук: 13.00.08. Москва, 2014. 24 с.
3. Кадемія М. Ю. Використання технології «вебквест» у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2012. Вип. 33. С. 342–347.
4. Литвинова И. Н. Математический квест как современная форма игровой технологии. Санкт-Петербургский образовательный вестник. 2018. № 3 (19). С. 68–71. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/matematicheskiy-kvest-kak-sovremennaya-forma-igrovoy-tehnologii/viewer (дата звернення: 21.12.2021).
5. Марко М. М. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Мукачеве, 2018. 272 с.
6. Мельниченко Р. К. Квест як технологія розвитку креативності майбутніх вчителів біології. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. Вип. 64. С. 148–153.
7. Сокол І. М. Підготовка вчителів до використання квест-технології в системі післядипломної освіти : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04; Класичний приват. ун-т. Запоріжжя, 2016. 284 с.
8. Соснюк О. П., Остапенко І. В. Вебквест як інструмент розвитку медіакомпететності студентської молоді. Український психологічний журнал. 2018. № 1 (7). С. 133–150.
9. Хімія. 10–11 клас. Рівень стандарту. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/ navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата звернення: 15.12.2021).
10. Dodge B. Some Thoughts About WebQuests. WebQuest.org: site. URL: http://webquest.org/sdsu/about_ webquests.html (дата звернення: 20.12.2021).
11. Dodge B. QuestGarden. URL: http://www.questgarden.com (дата звернення: 20.12.2021).
12. March T. What WebQuests Are (Really). URL: https://tommarch.com/writings/what-webquests-are/ (дата звернення: 18.12.2021).
Опубліковано
2022-06-03
Як цитувати
Тимченко, О. В. (2022). ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕБКВЕСТУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 74-81. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2022-1-11
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)