ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОЛІДАРНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІЗ ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Ключові слова: національна солідарність, виховання, формування національної солідарності, національні цінності, майбутні вчителі, студентська молодь, заклад вищої освіти, освітньо- виховний процес, системний підхід, українська нація, Українська держава

Анотація

У статті актуалізовано проблему формування національної солідарності в майбутніх учителів, що сприяє творенню консолідованої української нації як осердя повноцінного українського громадянського суспільства, зокрема в умовах відстоювання української державності. Розглянуто формування національної солідарності в майбутніх педагогів на гуманістичних засадах, що уможливлює формування ціннісного ставлення до іншого у полікультурному українському суспільстві та розуміння й усвідомлення потреби становлення української нації, уміння вибудовувати під час різних видів діяльності в закладі вищої освіти міжособистісну та міжнаціональну взаємодію, зорієнтовану на досягнення національної консолідації. Досліджено, що формування національної солідарності майбутніх учителів відбувається не лише під час освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти, а й під дією різних чинників виховного впливу та в різних соціальних контекстах. Доведено, що підґрунтям процесу формування національної солідарності у студентської молоді слугує система загальнолюдських і національних цінностей. Розкрито сутність понять «загальнолюдські цінності» та «національні цінності», визначено базову систему національних цінностей як національно-консолідаційного та регулювального чинників процесу ствердження української нації в умовах відстоювання української державності. Схарактеризовано особливості застосування системного підходу у формуванні національної солідарності майбутніх учителів як науково організованого постійного багаторівневого освітньо-виховного процесу розвитку й саморозвитку та зорієнтованого на формування складників національної солідарності майбутніх учителів, що охоплює проєктування всіх елементів національно спрямованого освітньо-виховного процесу з відповідними властивостями й системоутворюваними характеристиками.

Посилання

1. Бех І. Виховання особистості : у 2-х кн. Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. Київ : Либідь, 2003. 280 с.
2. Ващенко Г. Виховний ідеал. Полтава : Полтавський вісник, 1994. 212 с.
3. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навчальний посібник. Дрогобич : Коло, 2006. 326 с.
4. Гнатюк В.М. Управління системою національного виховання учнів загальноосвітньої школи : методичний посібник. Київ : Оріяни, 1998. 120 с.
5. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.
6. Дем’янюк Т.Д., Дуляницька С.Є., Лисенко О.М. Виховання гуманістично спрямованої особистості : навчально-методичний посібник. Рівне : Волин. обереги, 2011. 236 с.
7. Духовно-культурні цінності виховання Людини : монографія / за ред. Г.П. Шевченко та ін. Луганськ : НОУЛІДЖ, 2013. 332 с.
8. Кремень В.Г. Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум. 2-е вид., перероб. Київ : Грамота, 2010. 576 с.
9. Кузь В.Г. Основи національного виховання: концептуальні положення / за заг. ред. В.Г. Кузя, Ю.Д. Руденка, З.О. Сергійчук. Київ : Вид. центр «Київ», 1993. 151 с.
10. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка : підручник. Київ : Знання-Прес, 2003. 418 с.
11. Курлянд З.Н. Сутність процесу виховання. Лекції з педагогіки : навчальний посібник. Одеса : Південноукр. держ. пед. ін.-т ім. К.Д. Ушинського, 1999. С. 10–13.
12. Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси : монографія. Київ : ВіРА ІНСАЙТ, 2000. 444 с.
13. Лебідь І.В. Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи (теоретико-методологічний аспект) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Умань, 2002. 222 с.
14. Мартинюк І.В. Національне виховання: теорія і методологія : методичний посібник. Київ : ІСДО, 1995. 160 с.
15. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навчальний посібник. 2-е вид. Київ, 1999. 350 с.
16. Пустовіт Г.П. Теоретико-прикладні складові інноваційного розвитку системи позашкільної освіти і виховання. Інноватика у вихованні. 2015. Вип. 1. С. 14–24.
17. Філософський енциклопедичний словник / за заг. ред. В.І. Шинкарук та ін. Київ : Абрис, 2002. 742 с.
18. Лісова С.В. Проблема забезпечення якості вищої освіти з позицій системного підходу. Професійна педагогічна освіта: системний підхід : монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2015. С. 160–172.
19. Сойчук Р. Виховання національного самоствердження в учнівської молоді : монографія. Рівне : О. Зень, 2016. 416 с.
20. Сойчук Р. Погляд на проблему формування національної ідентичності майбутніх учителів: виховний аспект. Професійна підготовка майбутніх педагогів: теорія та практика : монографія / О. Боровець та ін. ; за наук. ред. Р. Сойчук. Рівне : О. Зень, 2020. С. 8–24.
21. Сойчук Р. Сходження до нації через солідарність: педагогічні ідеї Т.Д. Дем’янюк. Інноватика у вихованні. 2022. № 15. С. 124–132.
22. Сойчук Р. Теоретико-прикладний аспект виховання національної солідарності в учнівської молоді. Інноватика у вихованні. 2019. С. 42–50.
23. Сойчук Р.Л., Грицай Н.Б. Сутнісна характеристика феномену національної солідарності студентської молоді в умовах викликів сьогодення. Педагогічні науки: теорія та практика. 2022. № 3(43). С. 123–130.
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Сойчук, Р. Л., Грицай, Н. Б., & Лісова, С. В. (2023). ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОЛІДАРНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІЗ ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 144-151. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-21
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ