ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНИКА

Ключові слова: соціалізація, гендерна соціалізація, діти дошкільного віку, казка, твори художньої літератури, гендерні уявлення, сім’я, період дошкільного дитинства, адаптація дитини дошкільного віку, заклад дошкільної освіти

Анотація

У статті обґрунтовано поняття «гендерна соціалізація» через розкриття його складових, якими є «соціалізація» і «гендер», та проаналізовано гендерну соціалізацію дітей дошкільного віку засобами творів художньої літератури. Гендерна соціалізація розглядається як процес засвоєння особистістю соціальної (гендерної) ролі, визначеної для неї суспільством із народження, залежно від того, чоловіком чи жінкою вона народилась. На основі розкриття поняття «гендерна соціалізація» виокремлено поняття «гендерні уявлення» – це первинні знання, які активно формуються у дошкільному віці і є основою гендерної ідентичності. Досить ґрунтовно охарактеризовано період дошкільного дитинства як період активного оволодіння механізмами соціалізації, привласнення норм соціальної поведінки та міжособистісної взаємодії, набуття соціальних ціннісних орієнтацій, випробовування соціальних ролей. Головним соціальним інститутом, в якому росте та розвивається дитина і за допомогою якого відбувається входження її у суспільне соціальне середовище, є сім’я. Згідно з гендерними уявленнями, за допомогою яких набувається гендерний досвід, дітей старшого дошкільного віку умовно поділили на такі групи: статевотипізовану (чітке усвідомлення дітей статевих переваг та орієнтацій лише на представників своєї статі), індиферентну (позитивне ставлення до власної статі, середній рівень усвідомлення гендерних особливостей) та андрогінну (позитивне сприйняття своєї і протилежної статі, невелика вага стереотипізованих поглядів). Зазначено, що завдяки гендерній соціалізації дошкільника відбувається процес адаптації дитини в суспільстві, соціально-особистісне зростання, становлення особистості в соціумі, закладаються духовні, моральні та особистісні риси дітей старшого дошкільного віку, формуються суспільні відносини, риси характеру, накопичується соціальний досвід спілкування з іншими людьми. Виокремлено, що в процесі гендерної соціалізації твори художньої літератури відіграють величезну роль, а саме: вірші, оповідання, байки, притчі, прислів’я, приказки, загадки, казки, іграшки. Зосереджено увагу на соціалізуючому впливі казки. Зазначено, що казка містить у собі соціальну основу, утримує набір моделей поведінки, ситуації морального вибору, завдяки чому дитина дошкільного віку набуває уявлень про довколишній соціальний світ, знайомиться з людьми, що її оточують, та вчиться сприймати гендерні ролі у суспільстві.

Посилання

1. Андреева Г. М. Социальная психология: Учебник для высших учебних заведений. Москва : Аспект Пресс, 2003 С. 267.
2. Базовий компонент дошкільної освіти / Авт. кол-в: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. та ін. Київ : Видавництво, 2012. 26 с.
3. Каширская И.К. Социально-психологический анализ основных источников информации и процесс гендерной социализации. Вопр. психологии. 2003. № 6.
4. Кікінеджі О. Гендерне виховання змалку. Дошкільне виховання. 2006. № 3. С. 10–13.
5. Кононко О.Л. Про базову програму розвитку дошкільника «Я у світі». Дошкільне виховання. 2008. № 8. С. 29.
6. Кравченко Т.В. Соціалізація особистості й соціальне середовище. Теоретико-методичні проблеми дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. Вип. 9. Київ, 2006. Кн. 2. С. 23–29.
7. Кравченко Т.В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи. Монографія. Київ : Фенікс, 2009. С. 43
8. Литвишко О.М. Казка – засіб формування основ соціальної компетентності дітей 5–6 років. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba-February#11. Монреаль : СPM «ASF», 2017. P. 95–100.
9. Литвишко О.М. Казка у дошкільному навчальному закладі як основна умова формування основ соціальної компетентності дітей 5-6 років. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред.) та інші. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. Випуск 56. С. 159–166.
10. Малкович М.М. Ідентифікація як механізм формування гендерних уявлень у дошкільному віці. URL: https://eprints.oa.edu.ua/2541/1/Malkovych M.M (дата звернення: 22.03.2023).
11. Соціалізація дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ : монографія / Н. Гавриш, О. Рейпольська та ін. ; за заг. ред. О. Рейпольської К. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. 280 с.
12. Соціальний простір сім’ї та його вплив на соціалізацію дитини. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Кіровоград : Імекс-ЛТД. 2014. Вип. 18, кн. 2. С. 466–473.
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Литвишко, О. М., Яценко, Л. В., & ЗачепаI. M. (2023). ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНИКА. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 152-158. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-22
Розділ
РОЗДІЛ V. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА