ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї З ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО БАТЬКІВСТВА У СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА

Ключові слова: старшокласники, юнацький вік, готовність до відповідального батьківства, взаємодія школи і сім’ї, партнерство

Анотація

Шляхом аналізу наукових поглядів на сутність відповідального батьківства у статті уточнено сутність поняття «готовність старшокласників до відповідального батьківства», його складники. Поняття «готовність старшокласників до відповідального батьківства» розглянуто як психологічний феномен, що охоплює інтегральну сукупність певних ознак, притаманних старшокласникам як майбутнім батькам згідно з узвичаєними у соціумі нормами, стандартами, вимогами, які забезпечують у майбутньому здатність свідомо планувати майбутнє подружнє життя та народження дітей, а також свідомий прояв відповідальності за дитину та ефективне виконання подружніх і батьківських ролей. У статті розкривається взаємодія сім’ї і школи як найважливіших соціальних інститутів у формуванні особистості старшокласника, зокрема у формуванні відповідального батьківства у юнаків і дівчат. Виявлено основні типи взаємин між педагогом і батьками, які рекомендовано враховувати під час формування у старшокласників відповідального батьківства. Окреслено підхід до сім’ї як до суб’єкта саморозвитку, саморегуляції, який має на меті підвищення її суб’єктної позиції, соціально-педагогічну і психотерапевтичну діяльність. Уточнено поняття «взаємодія сім’ї і школи» стосовно формування у старшокласників готовності до відповідального батьківства як взаємоспрямовані і взаємоузгоджені дії цих виховних інститутів, спрямовані на обмін інформацією, вирішення спільних завдань, організацію спільних дій у плані формування відповідального батьківства у старшокласників. З’ясовано, що процес взаємодії школи і сім’ї, по-перше, явище динамічне, залежить від різноманіття видів діяльності й активності батьків; по-друге, у ньому простежується спільність і різноманіття сімей; по-третє, трапляються різні типи взаємодії (взаєморозуміння, взаємна підтримка, довіра, творчий підхід чи конфліктність, інертність тощо). Особливу увагу приділена висвітленню вікових і фізіологічних особливостей раннього юнацького віку, доведено його сенситивність стосовно формування відповідального батьківства у юнаків і дівчат.

Посилання

1. Веретенко Т.Г., Звєрєва І.Д., Шевченко Н.Ю. Основи батьківської компетентності : навчальний посібник. Київ : Науковий світ, 2006. 156 с.
2. Гончар Л.В. Теоретичні аспекти формування готовності до відповідального батьківства у старшокласників. Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta vzdelávanie a spoločnosťv. Medzinárodný nekonferenčný zborník. Prešov. 2020. S. 81–87.
3. Гончар Л.В. Формування гуманних взаємин батьків з дітьми молодшого шкільного і підліткового віку : монографія. Київ : Задруга, 2017. 360 с.
4. Формування сімейних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах : монографія / Л.В. Гончар та ін. Харків : Друкарня «Мадрид», 2016. 176 с.
5. Гуцуляк Л. Взаємодія сім’ї і школи як чинник оптимізації формування та розвитку особистості. Гуманітарний вісник Григорія Сковороди. Педагогіка. Психологія. Філософія. 2014. Вип. 33. С. 39–48.
6. Канішевська Л.В. Деякі аспекти проблеми формування готовності до усвідомленого батьківства у вихованців інтернатних закладів. In: Education, Law, Business: Collection of scientific articles Cartero Publishing House. Madrid, Spain. 2020. Р. 77–81.
7. Кравченко Т.В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи : монографія. Київ : Фенікс, 2009. 416 с.
8. Назаренко Л.М. Сутність та особливості моделі родинно-шкільного виховного простору. Виховна робота в школі. 2005. № 3. С. 2–13.
9. Оржеховська В.М., Кириченко В.І., Ковганич Г.Г. Взаємодія навчального закладу і сім’ї: стратегії, технології, модель : навчальний практико зорієнтований посібник. Харків : Точка, 2007. 192 с.
10. Повалій Л.В. Педагогічна взаємодія школи і сім'ї у контексті професійного самовизначення сільських старшокласниць. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2012. Вип. 107. C. 188–193.
11. Шахрай В.М. Формування готовності старшокласників до відповідального батьківства: основні поняття дослідження. Інноватика у вихованні. 2020. № 11(2). С. 48–55.
12. Яценко Л.В. Сутнісні характеристики готовності до відповідального батьківства. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2013. № 17(2). С. 513–521.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Гончар, Л. В., & Яценко, Л. В. (2021). ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї З ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО БАТЬКІВСТВА У СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 51-56. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-07