ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН: ПІДХОДИ, ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА

  • А. А. Чумакова
Ключові слова: емоційна культура, підходи, визначення, структура, педагогічні дослідження

Анотація

У статті розглянуто емоційну культуру як педагогічний феномен: підходи до визначення поняття та її структури. Актуальність обумовлено наявністю в науково-теоретичній літературі та педагогічній практиці багатьох різних думок, поглядів та переконань щодо цього питання. Нами визначено найсуттєвіші підходи, які впливають на визначення поняття емоційної культури особистості: особистісний та діяльнісний. Позначено, що змістовно емоційна культура розглядається як цілісна система із багатьма складовими. Їх кількість, якість та ієрархічна послідовність визначається науковцями залежно від пріоритетів дослідження, аспекту, мети та завдань. При цьому наголошується, що кожна складова, маючи власну спрямованість та специфіку, обов’язково співвідноситься і взаємодіє з усіма іншими, втілюючи багатогранність та багатовекторність діади «людина – емоції».

Посилання

1. Аннєнкова І. Критерії сформованості саморегулюючого компонента емоційної культури вчителя. URL: : http://lnu.edu.ua/Pedagogika/periodic/visnyk/19_2/27_annenkova.pdf
2. Бачинин В. А. Духовная культура личности : философский очерк. Москва : Политиздат, 1986. 111 с.
3. Крылова Н. Б. Формирование культуры будущого специалиста. Москва : Высшая школа. 1990. 142 с.
4. Локарєва Г. В. Художньо-естетична інформація як педагогічна проблема: монографія. Запоріжжя: 2001. 254 с.
5. Лук А. Н. Эмоции и личность. Москва : Знание, 1982. 175 с.
6. Поплужный В. Л. Эмоциональная культра школьников : метод. пособ. Новгород : Изд-во ГПИ, 1993. 43 c.
7. Потылико Г. П. Культура общения и личность. Киев : Знание, 1984. 32 с.
8. Раппопорт С. Х. Искусство и эмоции. 2-е изд., допол. Москва : Музыка, 1972. 168 с.
9. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Изд-во «Питер», 2000. 712 с.
10. Семке В. Я. Умейте властвовать собой, или беседы о здоровой и больной личности. Новосибирск : Наука,
1991. 347 с.
11. Сухомлинский В. О. Народження громадянина. Київ : Радянський письменник, 1970. 289 с.
12. Толстых В. Воспитание чувств. Москва : Искусство, 1968. 256 с.
13. Февр Л. Бои за историю. Париж, Арманд Колин. 1953. 456 р.
14. Якобсон П. М. Эмоциональная жизнь школьника. Москва : Просвещение, 1966. 291 с.
Опубліковано
2019-06-14
Як цитувати
Чумакова, А. А. (2019). ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН: ПІДХОДИ, ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 57-62. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/514