МОВА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК ПРЕДМЕТ МОВНОСТИЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Ключові слова: художній текст, мовностилістичний аналіз, ідейно-художній задум, жанр, мовні засоби

Анотація

У статті розглянуто підходи дослідників-лінгвістів щодо визначення закономірностей перекладу творів різних жанрів та їхньої відмінності. Сформульовано визначення мовностилістичного аналізу. Виконано критичний аналіз підходів до мовностилістичного аналізу художнього тексту. Зазначено, що вітчизняні та закордонні критики відзначають появу великої кількості якісних творів, розрахованих на масового читача. Останнім часом такі твори все частіше стають предметом мовностилістичного аналізу. Одним із важливих чинників у процесі перекладу є жанрова належність оригіналу, яка спрямовує перекладача на вибір відповідного мовно-стилістичного інструментарію. Переклад художніх творів вимагає ще більших зусиль перекладача для збереження задуму автора, передачі духу епохи, її культурних надбань тощо. Складність художнього перекладу зумовлює цілу низку нових завдань не лише для перекладача, а й для перекладознавчої науки загалом, передусім – стилістики. Доведено, що в сучасних творах художньої літератури предмет мовностилістичного аналізу можна визначити як сукупність використаних у художньому творі мовних засобів, за допомогою яких письменник забезпечує втілення ідейно-художнього задуму; вивчення виразних засобів мови та стилістичних прийомів повинно враховувати взаємозв’язок застосування зазначених засобів і прийомів зі змістом художнього твору; мовні засоби та прийоми, які несуть стилістичну функцію, служать не тільки відповідній передачі художнього задуму, а й завданням автора. Для виконання поставлених завдань використовувалася комплексна методика аналізу, що включає прийоми порівняльного лінгвістичного аналізу, статистичного підрахунку мовних одиниць, класифікаційного аналізу, контекстуальної інтерпретації, виявлення смислових і конотативних відповідностей. Теоретична значущість дослідження полягає в подальшому розвитку порівняльного мовностилістичного аналізу оригінального художнього твору, призначеного для масового читача, і його перекладу, у встановленні основних стилістичних закономірностей, характерних для творів масової літератури. Практична значущість полягає в тому, що матеріал дослідження може використовуватися в курсах із порівняльної стилістики англійської та української мов, а також під час вивчення сучасної зарубіжної літератури у вишах.

Посилання

1. Виноградов В. Язык художественного произведения. Вопросы языкознания. Москва, 1954. № 5. С. 10–28.
2. Винокур Г. О задачах истории языка. Ученые записки Московского городского педагогического института. 1941. Вып. 1. C. 89–120.
3. Гальперин И. Очерки по стилистике английского языка. Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1958. 459 с.
4. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. Москва : Прогресс, 1985. 456 с.
5. Дубенко О. Порівняльна лінгвопоетика як автономна дисципліна філологічного циклу. Young Scientist. 2015. № 1 (16). С. 157–160.
6. Задорнова В. Словесно-художественное произведение на разных языках как предмет лингвопоэтического исследования : дис. ... докт. филол. наук: 10.02.04. Москва, 1992. 492 с.
7. Єрмоленко С. Методи стилістичних досліджень. Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела / за ред. С. Єрмоленко. Київ : Грамота, 2007. С. 13–17.
8. Липгарт A. Основы лингвопоэтики : учебное пособие. Москва : Изд-во МГУ, 2006. 109 с.
9. Потебня A. Теоретическая поэтика. Москва : Высшая школа, 1990. 384 с.
10. Томашевский Б. Стилистика и стихосложение. Ленинград : Учпедгиз, 1959. 408 с.
11. Федоров A. Основы общей теории перевода. Лингвистические проблемы : учебное пособие для студентов институтов и факультетов иностранных языков. Москва : Филология ; Санкт-Петербург : Филологический факультет СПбГУ, 2002. 416 с.
12. Философский энциклопедический словарь. Москва : Советская Энциклопедия, 1989. 356 с.
13. Hewitt K. Analyzing Literature: Language, Meaning and Metaphor. Understanding English Literature. Oxford : Perspective Publications Ltd., 2008. P. 4–17.
14. Hurley Bl. Mood and Consistency in Fiction. URL: http://languagestyle.suitel01.com/article.cfm/moodandconsistencyinfiction (дата звернення: 11.03.2021).
15. Leech G. Style in Fiction: A linguistic Introduction to English Fictional Prose. 2’nd edition. Harlow : Pearson Education Limited, 2007. 402 p.
16. Lipgart A. Parody and Style. On “The Da Vinci Code” by Dan Brown, “The Asti Spumante Code” by Toby Clements and the “Va Dinci Cod” by A.R.R.R. Roberts. Moscow : KomKniga, 2007. 152 p.
17. Tuckerman B. A History of English Prose Fiction. General Books, 2009. 310 p.
Опубліковано
2021-09-17
Як цитувати
Удовіченко, Г. М., & Куц, М. О. (2021). МОВА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК ПРЕДМЕТ МОВНОСТИЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Мова. Література. Фольклор, (1), 170-175. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-1-24