Для авторів

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги-науковці!
Запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому журналі
«Мова. Література. Фольклор» № 1 (2024 р.).

Журнал призначений для широкого кола фахівців-філологів: науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4), збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі філологічних наук (035 – Філологія).

До 25 березня 2021 р. журнал виходив під назвою «Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки».
У зв'язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29.06.2021 р. (додаток 3).

Статті до № 1 / 2024 збірника приймаються до 29 березня 2024 року.

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ:

  1. Мовознавство
  2. Літературознавство
  3. Фольклористика

До публікації приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну, раніше не публіковану, наукову статтю в один номер. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Остаточне рішення про публікацію статті, на підставі попереднього анонімного її рецензування, ухвалює редакційна колегія.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

- до публікації приймаються статті українською, іншими слов’янськими та англійською мовами;

- електронний варіант статті у форматі *.doc*.docx або *.rtf, підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word;

- формат А4, міжрядковий інтервал – 1,5;

- шрифт Times New Roman, розмір 14; у разі застосування інших шрифтів автор надсилає їх разом зі статтею.

- поля: ліве — 3 см, праве — 1,5 см, верхнє, нижнє — 2 см.

Для стилістичного виділення фрагментів тексту використовуються такі опції: курсив, напівжирний, напівжирний курсив зі збереженням гарнітури, розміру шрифту та інтервалу абзацу.

Необхідною умовою є розрізнення дефіса (-) як внутрішньослівного графічного знака і тире (–) – як пунктуаційного.

Використання нерозривного пробілу є обов’язковим при оформленні:

а) ініціалів імені й прізвища в тексті статті або імені, по батькові й прізвища у списку літератури: а) ініціал імені-нерозривний пробіл-прізвище (І. Петренко); б) ініціал імені-нерозривний пробіл-ініціал по батькові-нерозривний пробіл-прізвище (І. П. Петренко);

б) нумерованих або маркованих літерами переліків (нерозривний пробіл ставиться після цифри/літери-маркера);

в) графічних скорочень (15 с., С. 122, ХХ ст., ХІХ в. тощо).

Найпоширеніші скорочення, які використовуються у статті (ст., напр. і т.ін.), мають бути уніфіковані по всьому тексту.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю);

рядок 2 – назва тематичного розділу (вирівнювання по лівому краю);

рядок 3 – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери);

рядок 4 – прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри (вирівнювання по центру);

рядок 5 – місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), ORCID-код, електронна адреса автора (вирівнювання по центру).

Якщо автор не має ORCID-коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/

абзац 1 розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані мовою, як і вся стаття;

абзац 2 – назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5  слів), написані англійською мовою. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

Якщо стаття подана не українською мовою, то обов’язково після анотації мовою статті подаються назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), ORCID-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані українською мовою.

Структурні елементи основного тексту статті:

Постановка проблеми (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розв’язання даної проблеми та на які опирається автор, а також обов’язково виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття).

Мета статті (висловлюється головна ідея публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених).

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки й перспективи подальших розробок у цьому напрямку.

Література розміщується після статті в алфавітному порядку; друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється відповідно до вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015.

Покликання на теоретичні джерела подавати в тексті згідно з переліком літератури у квадратних дужках так:

1) одне джерело [Кочерган, 2007, с. 15];

2) два і більше джерела [Городенська, 2013, с. 42; Загнітко, 2017, с. 7; Пономарів, 2009, с. 35];

3) джерело без наведеної сторінки [Німчук, 2015].

Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія літератури (References), оформлена згідно з вимогами APA (American Psychological Association).

За наявності використання у статті скорочень джерел ілюстративного матеріалу список таких скорочень під назвою Перелік умовних скорочень використаних джерел подається після References.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 81’ 373. 21 : 930 : 159. 953. 2
Мовознавство

УРБАНОНІМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ

Павленко І. Я.
доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри слов’янської філології
Запорізький національний університет
вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна
orcid.org/0000-1175-5821-9485
pavlenko@gmail.com

Анотація мовою статті.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

URBANONYMS AS A MEANS OF FORMING HISTORICAL MEMORY

Pavlenko I. Yа.
Doctor of Philological Sciences, Professor,
Head of the Department of Slavic Philology
Zaporizhzhia National University
Zhukovskoho str., 66, Zaporizhzhia, Ukraine
orcid.org/0000-1175-5821-9485
pavlenko@gmail.com

Анотація англійською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

У пострадянському гуманітарному дискурсі значна увага приділяється питанням змісту, типів, функціонування, декодування та формування (як це не парадоксально) знання про минуле. Значною мірою зацікавленість питаннями історичної пам’яті зумовлена тезою про взаємозв’язок минулого з майбутнім, впливом інтерпретації минулого на процеси державотворення сьогодення та майбутнього нашої країни..….

ЛІТЕРАТУРА

1. Гирич І. Б. Сучасна київська топоніміка як вияв історичної свідомості. Національна та історична пам’ять. 2013. Вип. 8. С. 133–141.

REFERENCES

1. Hyrych I. B. (2013) Suchasna kyivska toponimika yak vyiav istorychnoi svidomosti [Modern Kyiv toponymy as a manifestation of historical consciousness]. National and historical memory. Vol. 8. P. 133–141.

 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для публікації статті у фаховому науковому виданні необхідно надіслати до 29 березня 2024 р. на електронну адресу редакції editor@philology.journalsofznu.zp.ua такі матеріали:

  • ретельно вичитану наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
  • інформаційну довідку про автора;
  • підтвердження сплати коштів (реквізити для сплати надаються авторові після позитивного висновку рецензента).

 Зразок оформлення назви електронних файлів: Іваненко_І.І._стаття, Іваненко_І.І._оплата.

Редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей упродовж місяця.

 Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві з науковим керівником.

__________________________________________________________

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 29 травня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 29 червня 2024 р.

 ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Розмір публікаційного внеску становить 1200 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну наступну, після 12-ї, сторінку необхідно сплатити 50 грн.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Адреса та контактні дані:
Редакція журналу «Мова. Література. Фольклор»
вул. Жуковського, 66а, корп. 2, ауд. 237, 424, м. Запоріжжя, Україна, 69096
Телефон: +38 066 53 57 687
Електронна пошта: editor@philology.journalsofznu.zp.ua
Офіційний сайт: www.journalsofznu.zp.ua/index.php/philology