Рецензування

Процедуру рецензування проходять майже всі статті, надіслані до редакційної колегії. Виняток становлять рецензії, розміщувані у відповідному (заключному) розділі випуску журналу.

Завдання рецензування – сприяння суворому відборові авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення.

Для підвищення якості процесу рецензування до нього залучаються і члени редколегії, і незалежні експерти, які надають свої висновки в письмовому вигляді за встановленою формою.

Відповідно до редакційної політики журналу, процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів.

Головна мета процедури рецензування – дотримання принципів науковості та академічної доброчесності. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, вони визначають відповідність статті принципам етики в наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу «Мова. Література. Фольклор» та правилам підготовки статей у фахових виданнях України.

2. Рукописи, які не відповідають згаданим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори.

3. Усі рукописи, які надходять до редакційної колегії, спрямовуються за профілем дослідження одному, а за необхідності – двом рецензентам. Право призначати рецензентів закріплене за Головним редактором журналу. Він може делегувати це право одному із членів редколегії. Від рецензування можуть бути звільнені статті видатних науковців, а також статті запрошених до збірника авторів.

4. Рецензентами можуть виступати як члени редакційної колегії журналу «Мова. Література. Фольклор», так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком (доктори наук, професори в галузі рецензованої статті).

5. Після отримання статті на розгляд (протягом 7 діб) випусковий редактор оцінює статтю в плані дотримання автором усіх необхідних технічних та макроструктурних вимог, що висуваються до матеріалів, які подаються до фахових видань України. У разі потреби він співпрацює з автором над приведенням статті у відповідність до таких вимог, присвоює статті шифр і направляє головному редакторові для подальшого надсилання її рецензентам.

6. Рецензент, як правило, упродовж 21 доби робить висновок про можливість друку статті. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку варіюватися з урахуванням створення умов для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів.

7. Рецензування проводиться конфіденційно за принципом двостороннього «сліпого» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного. Взаємодія між автором та рецензентом(-ами) відбувається листуванням електронною поштою через відповідального секретаря або випускового редактора журналу «Мова. Література. Фольклор». За згодою рецензента й автора, їхня взаємодія може відбуватися у відкритому режимі задля покращення стилю та логіки викладу матеріалу дослідження. За бажанням рецензента, його дані можуть бути повідомлені авторові рецензованої статті.

8. Усі статті, що надходять на рецензування, за допомогою відповідного програмного забезпечення (зокрема, сервісу «Unicheck») проходять перевірку на унікальність тексту й відсутність некоректних запозичень.

9. Після остаточного аналізу статті рецензент заповнює стандартизовану форму із наперед прописаною назвою статті та її шифром. Редакція електронною поштою повідомляє авторові результати рецензування й надсилає скановану копію рецензії.

10. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється авторові з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. Виправлений варіант повторно надається рецензентові для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

11. У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцеві. Редколегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента, редакційна колегія може надати статтю іншому рецензентові з обов’язковим дотриманням принципу анонімності.

12. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймає Головний редактор (або, за його дорученням, член редакційної колегії), а в разі необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації випусковий редактор повідомляє про це авторові й вказує очікуваний термін публікації.

13. У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування стаття надходить до редакційно-видавничого журналу для її опублікування в порядку черги або, в окремих випадках (за рішенням Головного редактора), позачергово в найближчому номері журналу.

14. Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання чинних стандартів у матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій, науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.