КОНЦЕПТ «РSYCHO-EMOTIONAL STATES AND FEELINGS» В АНГЛІЙСЬКОМОВНІЙ КОМПАРАТИВНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Ключові слова: антропоцентризм, фразеологізм, компаративна фразеологічна одиниця, концепт, дихотомія, дихотомічна опозиція

Анотація

Стаття виконана у руслі проблеми «людина у фразеології» і присвячена питанню вербалізації концепту PSYCHO-EMOTIONAL STATES AND FEELINGS одиницями англійськомовної компаративної фразеології. Її актуальність зумовлена загальною спрямованістю сучасних мовознавчих студій на аналіз мовних засобів репрезентації різних культурно значущих концептів, центральним із яких є макроконцепт HUMAN BEING та його складова частина – концепт PSYCHO-EMOTIONAL STATES AND FEELINGS. Обрання у статті компаративних фразеологізмів як об’єкта аналізу, на матеріалі яких здійснюється опис досліджуваного концепту, зумовлено тим, що саме ці одиниці є значною мірою семантично і номінативно зорієнтованими на позначення HUMAN BEING, а відтак здатні достатньо коротко, проте ємно і влучно, образно й емоційно дати характеристику її якостям, діям та вчинкам. У дослідженні здійснено дихотомічний підхід до моделювання структури досліджуваного концепту, що зумовлено двоїстим і полярним характером рис та ознак загалом HUMAN BEING та PSYCHO-EMOTIONAL STATES AND FEELINGS зокрема. Ознаки концепту, типу happy – unhappy, cool – uncool тощо, вербалізовані компаративними фразеологізмами, розглядаються у статті як дихотомічні опозиції, складники якої відповідають дихотомічній схемі «Х – не Х», протиставляються одна одній за змістом і за оцінністю, проте об’єднуються навколо спільної архісеми концепту PSYCHO-EMOTIONAL STATES AND FEELINGS. У статті проаналізовані дихотомічні опозиції, що стосуються цілої низки концептуальних ознак досліджуваного концепту, зокрема CHEERFUL, HAPPY – SAD, UNHAPPY; CALM, COOL, RESTRAINED – UNCOOL, UNRESTRAINED; GENTLE, TENDER – ANGRY, FIERCE; TIMID, UNCOURAGEOUS – BRAVE, COURAGEOUS тощо. Паралельно у статті здійснено системно-ідеографічну класифікацію одиниць компаративної фразеології, що вербалізують зазначені ознаки, а також частковий аналіз їх семантики з точки зору когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології. Загалом кількість одиниць компаративної фразеології, що вербалізують досліджуваний концепт, складає за нашою картотекою 374, що становить 13% від загальної кількості таких же одиниць макроконцепту НUMAN BEING. Дослідження дозволило виявити, що у формуванні одиниць, що вербалізують концепт PSYCHO-EMOTIONAL STATES AND FEELINGS, домінують за нашими підрахунками зооморфна (32,9%), предметно-артефактна (13,7%) та міфолого-релігійна (9,2%) концептуальні сфери. У формуванні оцінного складника досліджуваного концепту кількісно переважають негативно-оцінні одиниці над позитивно-оцінними – 64% (-) – 29% (+), що зумовлено, по-перше, наявністю більшої кількості негативних емоцій, а по-друге – більш негативною реакцією носіїв англійської мови саме на негативні емоції і почуття. Що стосується етнокультурного складника концепту, то його формують як одиниці, що мають універсальну семантику, так і ті, що

Посилання

1. Англо-український словник компаративної фразеології. / уклад. К.І. Мізін. Кременчук : Щербатих О., 2010. 120 с.
2. Англо-український фразеологічний словник / уклад. К. Баранцев. 2-ге вид., випр. Київ : Т-во «Знання», КОО, 2005. 1056 с.
3. Билиця У.Я. Дихотомічні мікроконцепти «красивий» – «некрасивий» в англомовній картині світу засобами компаративної фразеології. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Івано-Франківськ, 2015–2016. Вип. 44–45. С. 153–160.
4. Билиця У.Я. Дихотомія емоцій людини «веселий, радісний, щасливий» – «невеселий, сумний, нещасний» в англомовній картині світу (на матеріалі компаративної фразеології). Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017) : матеріали IV міжнар. наук. конф. / відп. ред. Н.Я. Яцків ; Прикарпатський нац. ун-тет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ. 2017. С. 170–176.
5. Ігнатенко Д.Є. Інтенсивність вияву позитивних емоцій у фразеологізмах англійської, німецької, російської та української мов. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Випуск 33-34. Вінниця, 2017. С. 35–38.
6. Кант И. Трактаты и письма. Москва : Наука, 1980. 712 с.
7. Мізін К. Людина в дзеркалі компаративної фразеології : монографія. Київ; Кременчук : Щербатих О., 2011. 448 с.
8. Негрич Н. Вербалізація емоцій засобами фразеології. Науковий журнал Чернівецького нац. Ун-ту імені Ю. Федьковича. 2012. Вип 1. Том 1. С. 112–117
9. Охріменко М. Склад фразеосемантичного поля «емоції людини» (на матеріалі сучасних перської та української мов). Вісник Львівського ун-ту. Серія філологічна. Львів, 2011. Вип. 54. С. 130–137.
10. Психологічна енциклопедія / автор-упорядник О.М. Степанов. Київ : «Академвидав», 2006. 424 с.
11. Станкевич-Іванова В. Особливості вираження емоцій страху засобами фразеології чеської мови. Вісник Львів. ун-ту Серія Філологія. 2009. Вип. 48. С. 275–280.
12. Трофімова О.В. Фразеологія негативних емоцій в англійській та українській мовах : монографія. Лінгвокогнітивні та лінгвокультурологічні дослідження Т. 1. Донецьк : ДонНУ, 2014. 248 с.
13. Філософський енциклопедичний словник / В. Шинкарук та інші. Київ : Абрис, 2002, 743 с.
14. Cambridge International Dictionary of Idioms. URL: http://itools.com/tool/cambridge-internationaldictionary-of-idioms.
15. Collins English Dictionary. URL: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/ english.
16. Longman Dictionary of English Idioms. Lnd: Longman, 1980. 387 p.
Опубліковано
2022-06-15
Як цитувати
Билиця, У. Я., Дойчик, О. Я., & Павлюк, І. Б. (2022). КОНЦЕПТ «РSYCHO-EMOTIONAL STATES AND FEELINGS» В АНГЛІЙСЬКОМОВНІЙ КОМПАРАТИВНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ. Мова. Література. Фольклор, (2), 7-16. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-1
Розділ
РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО