ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ LIVRE У РОМАНІ ЕРІКА ДЕ КЕРМЕЛЯ “LA LIBRAIRE DE LA PLACE AUX HERBES”

Ключові слова: текстовий концепт, книга, картина світу, художній твір, метафора

Анотація

У статті розглядаються мовні засоби вираження концепту livre в контексті роману “La libraire de la place aux Herbes” Еріка де Кермеля. Вивчення художнього простору творів крізь структуру його концептів є одним із актуальних напрямів у сучасній лінгвістиці. Дослідження концепту в художньому творі дозволяє реконструювати художню картину світу письменника, яка водночас спирається на національну картину світу і представляє індивідуально-авторське бачення світу, світосприйняття. Тексти художньої літератури є плідним полем для лінгвокогнітивних пошуків. Об’єктом дослідження в роботі є концепт livre – один із ключових концептів у романі Еріка де Кермеля “La libraire de la place aux Herbes”. Предметом дослідження виступають лінгвальні засоби актуалізації зазначеного концепту. Концепт у художньому творі є результатом мисленнєвої діяльності письменника, тому для дослідження концепту важливими є способи його мовної репрезентації в тексті. Матеріалом для дослідження в цій роботі стали контексти з іменем концепту livre у тексті зазначеного роману французького письменника Еріка де Кермеля. Про визначальну роль концепту livre у цьому романі свідчить той факт, що іменник livre трапляється у цьому тексті понад 300 разів. Аналіз ілюстративного матеріалу дав змогу простежити мовне втілення текстового концепту livre, що є ключовим у тексті роману “La libraire de la place aux Herbes”. Можна зробити висновок, що у просторі роману найчастотнішим засобом експлікації концепту є персоніфікація, олюднена книга виступає в кількох основних ролях: посередника, супутника, посла. Зазначається активність і великий вплив книги на людину. Цей предмет матеріальної культури наділяється величчю, великою силою і могутністю, представляється чимось дуже цінним для людини. Оцінка livre у тексті роману завжди позитивна, про це свідчить сполучуваність із прикметниками un livre magnifique, reconaissant, patient, предикативні сполучення les livres soignent, peuvent réveiller le désir de vie, peuvent faire disparaître les barreaux des prisons тощо. Концепт livre перетинається в тексті роману з концептами lecture, mot, phrase, citation. Наступними етапами лінгвокогнітивної розвідки можуть стати виявлення інших текстових концептів, які є ключовими для індивідуально-авторської картини світу Еріка де Кермеля, дослідження узагальненого пізнавального концепту livre у французькій мовній картині світу.

Посилання

1. Валгина Н.С. Теория текста. Москва : Логос, 2003. 173 с.
2. Кагановська О.М. Лінгвокогнітивний аспект утілення текстових концептів у французькій та українській художній прозі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. Випуск 2. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова. 2007. Вип. 2. С. 50–57. URL: https://orcid.org/0000-0003-2112-8962.
3. Маслова В.А. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой. Москва : Флинта : Наука, 2004. 256 с.
4. Trésor de la Langue Française informatisé. URL: http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=367698525.
Опубліковано
2022-06-15
Як цитувати
Павлюк, О. О. (2022). ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ LIVRE У РОМАНІ ЕРІКА ДЕ КЕРМЕЛЯ “LA LIBRAIRE DE LA PLACE AUX HERBES”. Мова. Література. Фольклор, (2), 61-67. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-8
Розділ
РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО