ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ALCHEMY В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА МОВЛЕННІ

Ключові слова: концепт, концептуальна структура, мотиваційна ознака, поняттєва ознака, alchemy

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей вербалізації концепту та визначенню його концептуальних ознак, що є одним із актуальних завдань лінгвоконцептології. Мета статті полягає в аналізі лексичних засобів вербалізації концепту ALCHEMY як складової частини англійськомовного гіперконцепту OCCULTISM. Матеріалом аналізу виступали тлумачні, етимологічні словники англійської мови та наукові і публіцистичні тексти в мережі Інтернет, які присвячені опису англійськомовного окультизму. У роботі використано такі методи дослідження: етимологічний аналіз, дефініційний аналіз, концептуальний аналіз, контекстуально-інтерпретаційний метод. Стаття містить визначення терміна «концепт» як оперативної змістовної одиниці пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи та мови мозку (lingua mentalis), всієї картини світу, відображеної в людській психіці, наводить основні підходи до його вивчення та структури. У цьому дослідженні зроблено спробу врахувати різні підходи до структурування концепту, зокрема лінгвокультурного концепту. При цьому важливою є така теза: в структурі концепту неодмінно повинно відображатися вихідне сприйняття народом відповідного феномена, його осмислення на поняттєвому рівні, а також інші уявлення про нього, що виникають як результат безперервної взаємодії людини з навколишнім світом. Ми вважаємо, що мотиваційні і поняттєві ознаки є первинними або базовими, інші ознаки є вторинними і можуть варіювати в своїй кількості і способах номінації. Проведений дефініційний та контекстуально-інтерпретаційний аналіз показав, що поняттєвими ознаками концепту ALCHEMY є ненауковість, пошук, перетворення, вічне життя, універсальні ліки, містичність, секретність, чистота помислів, довговічність. Мотиваційні ознаки концепту ALCHEMY визначаються етимологією англійської лексеми alchemy й вербалізуються так: окультність, пошук, ненауковість. Перспективним продовженням презентованого дослідження є аналіз лексичних засобів вербалізації концепту ASTROLOGY як складової частини англійськомовного гіперконцепту OCCULTISM у мові та мовленні.

Посилання

1. Карасик В.И. Языковые ключи. Москва : Гнозис, 2009. 406 c.
2. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. Москва : Гнозис, 2002. 283 с.
3. Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Москва : МГУ, 1996. 245 с.
4. Пименова М.В. Концепт СЕРДЦЕ: Образ. Понятие. Символ: монография. Кемерово : КемГУ, 2007. 500 с.
5. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.
6. Evans V. A Glossary of Cognitive Linguistics. Edinburgh, 2007. 252 p.
7. Pizzuto E. Verbal and signed languages: comparing structures, constructs, and methodologies. Berlin : Mouton de Gruyter, 2007. 350 p.
8. Wilson D. Meaning and relevance. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2012. 382 p.
9. Online Etymology Dictionary. URL: http://www.etymonline.com (дата звернення: 20.10.2021).
10. The American Heritage Dictionary. URL: http://ahdictionary.com/ (дата звернення: 20.10.2021).
11. The Merriam-Webster Unabridged. URL: http://www.merriam-webster.com/dictionary (дата звернення: 20.10.2021).
12. Alchemy. URL: https://www.thoughtco.com/alchemy-in-the-middle-ages-1788253 (дата звернення: 25.10.2021).
13. Alchemy. URL: https://www.britannica.com/topic/alchemy (дата звернення: 25.10.2021).
14. Alchemy. URL: https://www.livescience.com/39314-alchemy.html (дата звернення: 26.10.2021).
15. Alchemy. URL: https://science.howstuffworks.com/alchemy-to-chemistry.htm (дата звернення: 26.10.2021).
Опубліковано
2022-06-15
Як цитувати
Томчаковська, Ю. О. (2022). ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ALCHEMY В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА МОВЛЕННІ. Мова. Література. Фольклор, (2), 73-78. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-10
Розділ
РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО